گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (18), سال (2006-6) , صفحات (51-57)

عنوان : ( بررسی اثر شرایط محیطی بر عملکرد و اجزای تشکیل دهنده اسانس جعفری مکزیکی )

نویسندگان: محمد مقدم , رضا امید بیگی , فاطمه سفید کن ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: جعفری مکزیکی 1 گیاهی یک ساله و متعلق به خانواده ندارد . جعفری مکزیکی یکی از مهمترین گیاهان دارویی مورد استفاده در صنایع عطرسازی ، دارویی و غذایی است. اسانس این گیاه کاربرد وسیعی در این صنایع دارد . هدف: در این تحقیق اثر شرایط محیطی مختلف بر عملکرد و اجز ای تشکیل دهنده اسانس این گیاه بررسی شد. روش بررسی: بذر گیاه در دو منطقه به طور هم زمان کشت گردید . قسمت های هوایی گیاه در مرحله تمام گ ل برداشت و پس از خشک شدن مواد گیاهی در سایه و هوای آزاد ، اسانس گیری به روش تقطیر با آب به عمل آمد . شناسایی کمی و کیفی ترکیبات نمونه های اسانس به انجام شد . (GC-MS) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی (GC) وسیله دستگاه های گاز کروماتوگراف یافته ها: نتایج حاصله نشان داد که میزان و اجز ای تشکیل دهنده اسانس بین دو منطقه کشت متفاوت است . بازده اسانس به ترتیب 0 درصد از غرب و شمال تهران به دست آمد . تعداد 20 و 19 ترکیب به ترتیب در اسانس حاصل از گیاهان کشت شده / 1/44 و 8 21/ در غرب و شمال تهران شناسایی گردید . ترکیبات عمد ه اسانس از گیاهان کشت شده در غرب تهران دی هیدروتاجتون ( 4 8/ 11 درصد)، سیس – بتا - اُسیمن ( 3 / 13 درصد)، ترانس - اُسیمنون ( 8 / 15 درصد )، سیس- تاجتون ( 1 / درصد )، آلفا - ترپینئول ( 6 20/ 4 درصد )، لیمونن ( 4 درصد) و از شمال تهران آلفا - ترپینئول ( 8 / 4 درصد)، سیس- اُسیمنون ( 5 / درصد )، اسپاتولنئول ( 8 13 درصد)، سیس - تاجتون / 13 درصد)، ترانس - اُسیمنون ( 3 / 17 درصد)، دی هیدروتاجتون ( 7 / درصد )، سیس- بتا - اُسیمن ( 7 6 درصد ) و سیس - دی هیدروکارون ( 5 درصد ) بود . / 8/4 درصد)، سیس - اُسیمنون ( 1 ) نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شرایط محیطی بر عمل کرد و اجزای تشکیل دهنده گیاه جعفری مکزیکی موثر است .

کلمات کلیدی

, جعفری مکزیکی, تیره کاسنی, اسانس, شرایط محیطی, ترکیبات شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030221,
author = {مقدم, محمد and رضا امید بیگی and فاطمه سفید کن},
title = {بررسی اثر شرایط محیطی بر عملکرد و اجزای تشکیل دهنده اسانس جعفری مکزیکی},
journal = {گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants},
year = {2006},
volume = {18},
month = {June},
issn = {2717-204X},
pages = {51--57},
numpages = {6},
keywords = {جعفری مکزیکی، تیره کاسنی، اسانس، شرایط محیطی، ترکیبات شیمیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر شرایط محیطی بر عملکرد و اجزای تشکیل دهنده اسانس جعفری مکزیکی
%A مقدم, محمد
%A رضا امید بیگی
%A فاطمه سفید کن
%J گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants
%@ 2717-204X
%D 2006

[Download]