روان شناسی بالینی, دوره (1), شماره (4), سال (2011-12) , صفحات (19-43)

عنوان : ( بررسی اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای بر حل تعارضات والدین - فرزندان و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 14 - 15 ساله شهر مشهد )

نویسندگان: زهرا ودادیان , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای بر حل تعارض والدین و نوجوانان و کاهش پرخاشگری فرزندان انجام شد. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و اندازه گیری مکرر بود. نمونه پژوهش، شامل 25 نوجوان دختر 14 - 15 ساله به همراه والدینشان بودند که بصورت داوطلب از میان دیگر نوجوانان مراجعه کننده به کلینیک های روان شناختی نواحی 4 و 6 آموزش و پرورش انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور جمع آوری داده های اولیه از مصاحبه بالینی، جهت سنجش میزان تعارضات از مقیاس رتبه بندی والد کودک (PCRS) و برای ارزیابی میزان پرخاشگری نوجوانان، از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (AQ) استفاده شد. از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD، برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. نتایج حاکی از اثربخشی گروه درمانی با چند خانواده بر حل تعارضات میان والدین و نوجوانان بود (0.05>P). نتایج نشان دادند که گروه درمانی با چند خانواده در مقایسه با دو گروه کنترل دیگر، عاطفه مثبت و گفت و شنود میان نوجوانان و والدینشان را به صورت معناداری افزایش داده است (0.05>P). با اینحال، فرض تاثیر گروه درمانی در کاهش پرخاشگری نوجوانان از لحاظ آماری (0.05>P) مورد تایید واقع نشد.

کلمات کلیدی

, گروه درمانی چند خانواده ای, تعارض والد - نوجوان, نوجوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030242,
author = {ودادیان, زهرا and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and مشهدی, علی},
title = {بررسی اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای بر حل تعارضات والدین - فرزندان و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 14 - 15 ساله شهر مشهد},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-501X},
pages = {19--43},
numpages = {24},
keywords = {گروه درمانی چند خانواده ای، تعارض والد - نوجوان، نوجوان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای بر حل تعارضات والدین - فرزندان و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 14 - 15 ساله شهر مشهد
%A ودادیان, زهرا
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A مشهدی, علی
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501X
%D 2011

[Download]