پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (321-326)

عنوان : ( بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutita )

نویسندگان: علیرضا دادخواه , مجید امینی دهقی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کود نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی، تحقیقی در سال 1386 در مزرعه گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی شیروان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در خاکی با بافت رسی- لومی با هدایت الکتریکی عصاره اشباع 2 دسی زیمنس بر متر و اسیدیته 1/8 اجرا گردید. تیمار های کودی مورد استفاده شامل کود نیتروژن در سه سطح صفر، 100 و 200 کیلو گرم اوره در هکتار و فسفر در سه سطح صفر، 30 و 60 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل در هکتار بود. نتایج نشان داد که با افزایش میزان مصرف کود نیتروژن ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی و فرعی گل دهنده بابونه بطور معنی داری افزایش یافت. همچنین تعداد گل در بوته و عملکرد گل خشک تحت تاثیر کود قرار گرفت به طوری که گیاهان تحت تیمار کودی 200 کیلو گرم اوره در هکتار با تولید 1423 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد گل خشک را تولید کردند. بین تیمارهای مصرف کود فسفات از نظر عملکرد گل اختلاف معنی داری مشاهده شد و بیشترین عملکرد با 1309 کیلوگرم مربوط به تیمار کودی 60 کیلو گرم سوپرفسفات تریپل در هکتار بود. مناسب ترین تیمار کودی برای حداکثر عملکرد گل، مصرف 200 کیلوگرم اوره و 60 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هر هکتار بود. از لحاظ درصد کامازولن بین تیمارهای اعمال شده اختلاف معنی داری مشاهده نگردید اما تیمار 200 کیلوگرم اوره و 60 کیلوگرم فسفات در هکتار بعلت افزایش عملکرد گل بیشترین میزان عملکرد اسانس و کامازولن را در واحد سطح تولید کرد.

کلمات کلیدی

, کود, اسانس, گیاه دارویی, کامازولن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030263,
author = {دادخواه, علیرضا and مجید امینی دهقی and کافی, محمد},
title = {بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutita},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {321--326},
numpages = {5},
keywords = {کود، اسانس، گیاه دارویی، کامازولن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutita
%A دادخواه, علیرضا
%A مجید امینی دهقی
%A کافی, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2012

[Download]