پژوهش های کاربردی روانشناختی, دوره (2), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (75-89)

عنوان : ( اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباط زناشویی )

نویسندگان: حسن گرجیان مهلبانی , سیدعلی کیمیایی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوادث پر استرس زندگی زناشویی و خانوادگی می‌تواند نشانگان افسردگی از جمله آسیب پذیری و فرایند ایجاد استرس را تشدید کند. اهمیت و برجستگی نزاع‌های زناشویی و مشکلات رابطه‌ای زوجین در میان اشخاصی که برای درمان افسردگی مراجعه می‌کنند و نقش بافت اجتماعی، بعنوان متغیرهای علی در سبب شناسی افسردگی غیر قابل انکار می-باشد. هدف این پژوهش تعیین میزان کارآمدی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در درمان افسردگی ناشی از مشکلات ارتباطی زوجین است. در این مطالعه از روش پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 10 زوجی که به بعضی از مراکز مشاوره سطح شهر مشهد مراجعه کرده بودند از طریق نمونه‌گیری در دسترس و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. زوجین گروه آزمایش 12 جلسه زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان دریافت کردند در حالیکه زوجین گروه کنترل هیچ نوع درمانی را دریافت نکردند. ابزار اندازه‌گیری این پژوهش شامل پرسشنامه BDI-II و پرسشنامه CPQ بود. در این مطالعه ابتدا از مصاحبه و پرسشنامه‌های CPQ و BDI-II برای غربالگری استفاده شد تا بدینوسیله زوجینی که دارای مشکلات ارتباطی هستند تشخیص داده شود. سپس پرسشنامه BDI-II در دو مرحله پیش‌آزمون و پس آزمون اجرا شد. داده-های جمع‌آوری شده از طریق آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق این فرضیه را اثبات کرد که زوج-درمانی متمرکز بر هیجان در درمان افسردگی زوجین موثر است. همچنین نتایج این تحقیق به مشاوران خانواده و متخصصان بالینی کمک خواهد کرد تا از طریق تغییر روابط بین فردی زوجین، شایع‌ترین اختلال روانی یعنی افسردگی را درمان کنند.

کلمات کلیدی

, زوج درمانی, متمرکز بر هیجان, مشکلات ارتباطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030270,
author = {حسن گرجیان مهلبانی and کیمیایی, سیدعلی and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی},
title = {اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباط زناشویی},
journal = {پژوهش های کاربردی روانشناختی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-8126},
pages = {75--89},
numpages = {14},
keywords = {زوج درمانی-متمرکز بر هیجان-مشکلات ارتباطی زناشویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباط زناشویی
%A حسن گرجیان مهلبانی
%A کیمیایی, سیدعلی
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%J پژوهش های کاربردی روانشناختی
%@ 2251-8126
%D 2012

[Download]