مشاوره شغلی و سازمانی, دوره (4), شماره (10), سال (2012-6) , صفحات (31-46)

عنوان : ( بررسی نقش سبک های دلبستگی، هوش هیجانی و استرس شغلی بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 90- 1389 )

نویسندگان: ام البنین کریمی , سیدعلی کیمیایی , حسین مهدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبک های دلبستگی ،هوش هیجانی و استرس شغلی بر رضایت شغلی معلمان بود.جامعه پژوهشی کلیه دبیران مقطع متوسطه نواحی هفت گانه مشهد بود که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول کار بودند.نمونه اماری شامل300 دبیر(150 زن و150 مرد)بود که به روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای انتخاب شدند. گرد اوری داده ها به کمک پرسش نامه های سبک دلبستگی بزرگسالان(RAAS)،هوش هیجانی شرینگ ،استرس شغلی کر یا کو ساتکلیف و رضایت شغلی بری فیلدورث انجام شد و به کمک روش های اماری همبستگی ، تحلیل رگر سیون گام به گام، تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, استرس شغلی, سبک های دلبستگی, رضایت شغلی , هوش هیجانی, معلمان مقطع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030273,
author = {ام البنین کریمی and کیمیایی, سیدعلی and حسین مهدیان},
title = {بررسی نقش سبک های دلبستگی، هوش هیجانی و استرس شغلی بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 90- 1389},
journal = {مشاوره شغلی و سازمانی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {10},
month = {June},
issn = {2008-1626},
pages = {31--46},
numpages = {15},
keywords = {استرس شغلی،سبک های دلبستگی،رضایت شغلی ،هوش هیجانی،معلمان مقطع متوسته.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش سبک های دلبستگی، هوش هیجانی و استرس شغلی بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 90- 1389
%A ام البنین کریمی
%A کیمیایی, سیدعلی
%A حسین مهدیان
%J مشاوره شغلی و سازمانی
%@ 2008-1626
%D 2012

[Download]