رخساره های رسوبی, دوره (5), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (14-31)

عنوان : ( رخساره های رسوبی و روند ریز شوندگی رسوبات در رودخانه عشق‌آباد ـ سوله (جنوب غرب قوچان) )

نویسندگان: سمیرا تقدیسی نیک بخت , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , محمد خانه باد , عفت پاسبان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه آبریز عشق آباد ـ سوله با مساحت 365/81 کیلومتر مربع در جنوب غرب قوچان قرار دارد. رودخانه عشق آباد ـ سوله رودخانه ای با بار بستر گراولی است. در اکثر رودخانه های با بار بستر گراولی، اندازه ذرات به سمت پایین دست به صورت نمایی کاهش می یابند. این روند اساساً در ارتباط با حمل و نقل انتخابی ذرات در بستر رودخانه و سایش در طول حمل و نقل است. به منظور بررسی تغییرات اندازه ذرات و عوامل مؤثر در ریزشوندگی در این رودخانه تعداد 34 نمونه رسوب از کانال اصلی رودخانه برداشت، آنالیز و بر اساس آن 3 ناپیوستگی و 4 پیوستگی رسوبی تشخیص داده شده است. در این حوضه در مقایسه با سایش، جورشدگی هیدرولیکی نقش مؤثرتری در ریز شوندگی اندازه ذرات در هر یک از پیوستگیهای رودخانه دارد. محاسبه پارامترهای اندازه ذرات نشان می دهد که رسوبات رودخانه مورد مطالعه عمدتاً دارای جورشدگی بد و بسیار بد، کج شدگی مثبت و کشیدگی پهن تا کشیده می باشند. عناصر ساختاری موجود در این رودخانه ازگراول ماتریکس پشتیبان (Gmm)، گراول دانه پشتیبان (Gcm)، گراول با لایه بندی افقی (Gh)، ماسه با لایه بندی افقی (Sh)، گل لامیناسیون دار (Fl) و گل توده ای (Fm) تشکیل شده است. رخساره های موجود در چهار عنصر ساختاری کانال (CH)، جریان گراویته ای (SG)، بار گراولی و اشکال لایه ای (GB) و رسوبات ریز خارج از کانال (FF) شکل گرفته اند. بر اساس نتایج حاصل، مدل رسوبی رودخانه عشق آباد ـ سوله بریده بریده با بار بستر گراولی است.

کلمات کلیدی

, : پیوستگی رسوبی, جورشدگی هیدرولیکی, سایش, پارامترهای بافتی, رخساره های رسوبی, عناصر ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030277,
author = {تقدیسی نیک بخت, سمیرا and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and خانه باد, محمد and پاسبان, عفت},
title = {رخساره های رسوبی و روند ریز شوندگی رسوبات در رودخانه عشق‌آباد ـ سوله (جنوب غرب قوچان)},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-787X},
pages = {14--31},
numpages = {17},
keywords = {: پیوستگی رسوبی، جورشدگی هیدرولیکی، سایش، پارامترهای بافتی، رخساره های رسوبی، عناصر ساختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رخساره های رسوبی و روند ریز شوندگی رسوبات در رودخانه عشق‌آباد ـ سوله (جنوب غرب قوچان)
%A تقدیسی نیک بخت, سمیرا
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A خانه باد, محمد
%A پاسبان, عفت
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2012

[Download]