تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (1), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (93-104)

عنوان : ( تحلیل تاثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی) )

نویسندگان: حبیب اله دعائی , مصطفی کاظمی , سیده منصوره حسینی رباط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجایی که ارتقای جایگاه مناسب و رقابتی از طریق وفاداری مصرف کننده از اهمیت بسزایی برخوردار است، در این مقاله، ارزش نام و نشان تجاری به عنوان عاملی مؤثر در رسیدن به چنین جایگاهی مطالعه شده است . تجزیه و تحلیل انجام شده است . جامعه آماری شامل PLS داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار مشتریان محصولات مواد غذایی رضوی در شهر مشهد است و نمونه گیری به روش غیر تصادفی انجام شده است . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه توسعه یافته چن ( 2007 ) استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده ی آن است که ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش نام و نشان تجاری دارد؛ همچنین تأثیر غیرمستقیم آن از طریق ویژگی های خرید نیز تأیید شده است. به این ترتیب، ارائه محصولات با قیمت مناسب، تصویر ذهنی خوب، تبلیغات گسترده و توزیع بموقع در فروشگاه ها سبب درک بهتر مشتری از نام و نشان تجاری شده، به نوبه خود، موجب افزایش میزان و دفعات خرید و ارتقای ارزش نام و نشان تجاری می گردد

کلمات کلیدی

, آمیخته بازاریابی, نام و نشان تجاری, ارزش نام و نشان تجاری, محصولات رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030280,
author = {دعائی, حبیب اله and کاظمی, مصطفی and حسینی رباط, سیده منصوره},
title = {تحلیل تاثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی)},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2011},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-7744},
pages = {93--104},
numpages = {11},
keywords = {آمیخته بازاریابی، نام و نشان تجاری، ارزش نام و نشان تجاری، محصولات رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تاثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی)
%A دعائی, حبیب اله
%A کاظمی, مصطفی
%A حسینی رباط, سیده منصوره
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2011

[Download]