علوم باغبانی ایران, دوره (43), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (125-133)

عنوان : ( بررسی خصوصیات روزنه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: سمیه شیربانی , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استهبان با دو میلیون اصله درخت انجیر، مهمترین منطقه تولید انجیر دیم در ایران است که با مشکل کم آبی روبرو ست. تحقیق حاضر اثرات سطوح مختلف تنش آبیاری را بر واکنش روزنه و سلول نگهبان درآزمایشی بصورت فاکتوریل 4*4 در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار داده است. تیمارها شامل 4 رقم انجیر خوراکی (سبز٬ سیاه٬ شاه انجیر و متی) و 4 سطح آبیاری شامل شاهد (100% ظرفیت زراعی)٬ تنش ملایم (75% ظرفیت زراعی)٬ تنش متوسط (50% ظرفیت زراعی) و تنش شدید (25% ظرفیت زراعی) بودند. نتایج نشان داد که طول٬ عرض و اندازه روزنه همچنین طول٬ عرض و اندازه سلولهای محافظ و روزنه در سطوح مختلف از تنش خشکی متفاوت بوده و در همگی در تنش شدید کاهش یافته است. اما این پژوهش مشخص کرد که تغییرات آناتومیکی که به وسیله خشکی متناوب ایجاد می شود نمی تواند به تنهایی تفاوت بین ارقام را تعیین کند.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: Ficus carica , کم آبیاری, واکنش روزنه, اندازه سلول محافظ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030292,
author = {شیربانی, سمیه and داوری نژاد, غلامحسین and شور, محمود},
title = {بررسی خصوصیات روزنه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکی},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2012},
volume = {43},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-482X},
pages = {125--133},
numpages = {8},
keywords = {کلمات کلیدی: Ficus carica ، کم آبیاری، واکنش روزنه، اندازه سلول محافظ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات روزنه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکی
%A شیربانی, سمیه
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A شور, محمود
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2012

[Download]