علوم باغبانی ایران, دوره (43), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (13-22)

عنوان : ( بررسی مقاومت جوانه زایشی هلو و شلیل به سرما تحت شرایط کنترل شده )

نویسندگان: خاطره شجاعی , غلامحسین داوری نژاد , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: آسیب های ناشی از یخ زدگی میتواند در نتیجه اختلاف در فرایندهای سلولی از جمله وجود تغییراتی در ویژگیهای غشاء، اثرات متقابل بین ماکرومولکولها و واکنشهای آنزیمی ایجاد شود. در این آزمایش مقدار کربوهیدراتهای محلول و رطوبت نسبی جوانه های زایشی ارقام هلو، جی اچ هیل، البرتا، ردهون، سرخ و سفید مشهد و آمسدن و ارقام شلیل ایندیپندنس، کیوتا، نکتارد و استارگلد، در ماههای آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند سال 1388 تحت شرایط طبیعی باغ همچنین میزان نشت الکترولیتها، مقدار LT50 (دمای کشته شدن 50 درصد از نمونه ها) وکل کربوهیدراتهای محلول ارقام تحت شرایط کنترل شده در بهمن ماه سال 1388 محاسبه شد. نتایج نشان داد در شرایط طبیعی، میزان کل کربوهیدرات های جوانه زایشی ارقام هلو و شلیل، در بهمن ماه بیشتر از سایر زمانهای مورد مطالعه بود و میزان رطوبت نسبی جوانه در همه ارقام هلو و شلیل با نزدیک شدن به زمان باز شدن جوانه ها افزایش یافت و در اسفند ماه به حداکثر رسید. در شرایط کنترل شده، با کاهش دما مقدار نشت یونی افزایش و مقدار کل قند های محلول کاهش یافت. همچنین، میزان مقاومت در ارقام هلو و شلیل با یکدیگر متفاوت بود بطوریکه ارقام هلوی سرخ و سفید مشهد، ردهون و آمسدن و ارقام شلیل استارگلد و نکتارد6، مقاوم ترین ارقام به یخزدگی زمستانه در بهمن ماه بودند.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: نشت یونی, کل کربوهیدراتهای محلول, یخزدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030293,
author = {شجاعی, خاطره and داوری نژاد, غلامحسین and نظامی, احمد},
title = {بررسی مقاومت جوانه زایشی هلو و شلیل به سرما تحت شرایط کنترل شده},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2012},
volume = {43},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-482X},
pages = {13--22},
numpages = {9},
keywords = {واژه های کلیدی: نشت یونی، کل کربوهیدراتهای محلول، یخزدگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقاومت جوانه زایشی هلو و شلیل به سرما تحت شرایط کنترل شده
%A شجاعی, خاطره
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A نظامی, احمد
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2012

[Download]