پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2012-05-15

عنوان : ( بررسی تسهیل مکانیکی بوته های پرستار تحت سه شدت بهره برداری در مراتع استپی کاخک گناباد )

نویسندگان: طاهره صادقی شاهرخت , محمد فرزام , منصور مصداقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر تسهیل مکانیکی بوته های پرستار انجام شد. تولید گیاهان به روش قطع و توزین در داخل پلات در امتداد تراانسکت برداشت شد. نتیجه گیری، با افزایش شدت چرا اثر تسهیل مکانیکی بوته های پرستار افزایش یافت.

کلمات کلیدی

تسهیل مکانیکی بوته های مرتعی تنش چرایی زیراشکوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030294,
author = {صادقی شاهرخت, طاهره and فرزام, محمد and منصور مصداقی},
title = {بررسی تسهیل مکانیکی بوته های پرستار تحت سه شدت بهره برداری در مراتع استپی کاخک گناباد},
booktitle = {پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران},
year = {2012},
location = {بروجرد, ايران},
keywords = {تسهیل مکانیکی بوته های مرتعی تنش چرایی زیراشکوب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تسهیل مکانیکی بوته های پرستار تحت سه شدت بهره برداری در مراتع استپی کاخک گناباد
%A صادقی شاهرخت, طاهره
%A فرزام, محمد
%A منصور مصداقی
%J پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران
%D 2012

[Download]