بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (1-11)

عنوان : ( بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی Borago officinalis L و لوبیا Phaseolus vulgaris L )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تعیین بهترین عرض نوار در کشت مخلوط لوبیا و گاو زبان اروپایی از نظر ویژگی های اکولوژیکی از جمله تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز و حشرات و عملکرد، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل 4 الگوی کشت مخلوط ردیفی ( یک ردیف لوبیا و یک ردیف گاوزبان (1:1)، دو ردیف لوبیا و دو ردیف گاو زبان (2:2)، سه ردیف لوبیا و سه ردیف گاو زبان (3:3) و 4 ردیف لوبیا و 4 ردیف گاو زبان (4:4) و کشت خالص دو گیاه بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد اقتصادی لوبیا و گاو بان در کشت خالص به ترتیب 46/4 و 12/0 تن در هکتار و کمترین مقدار آن در الگوی 4:4 به ترتیب با 30/2 و 05/0 تن در هکتار حاصل شد. با افزایش تنوع، تراکم و وزن خشک علف های هرز به طور معنی داری حت تاثیر قرار گرفت. به طوریکه تیمترهای مخلوط کمترین وزن خشک علف های هرز را داشتند. کمترین و بیشترین و تراکم علف های هرز به ترتیب در الگوی کشت 2:2 و کشت خالص لوبیا مشاهده شد. بیشترین جمعیت شکارگرهای طبیعی در کشت مخلوط دو ردیف لوبیا+ دو ردیف گاو زبان با 3/20 درصد و بیشترین جمعیت آفات در کشت خالص لوبیا با 5/20 درصد از کل جمعیت حشرات به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد که کشت مخلوط لوبیا با گاوزبان باعث افزایش نسبت برابری زمین شد، به طوریکه بالاترین نسبت عرض نوار 2:2 (55/1) مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, تنوع, شاخص شانون, علف های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030315,
author = {کوچکی, علیرضا and شباهنگ, جواد and خرم دل, سرور and امین غفوری, افسانه},
title = {بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی Borago officinalis L و لوبیا Phaseolus vulgaris L},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7713},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {تنوع، شاخص شانون، علف های هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی Borago officinalis L و لوبیا Phaseolus vulgaris L
%A کوچکی, علیرضا
%A شباهنگ, جواد
%A خرم دل, سرور
%A امین غفوری, افسانه
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2012

[Download]