پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند , 2002-09-23

عنوان : ( ارائه یک الگوریتم خوشه سازی رنگ جدید بر اساس معیار MinMax و بهینه سازی آن به کمک الگوریتمهای ژنتیکی و استفاده از آن در آشکارسازی عیوب رنگی کاشی‏ ها )

نویسندگان: مهدی سعادتمند , مرتضی خادمی درح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله, الگوریتمی جدید بر پایه‏ی مدلسازی خوشه‏ای برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشی‏ها پیشنهاد شده است. عیوب رنگی, نواقصی هستند که رنگ آنها با تمام رنگهای بکار رفته در کاشی متفاوت است. ایده‏ی اصلی این است که ابتدا در مرحله‏ی استخراج ویژگی, رنگهای یک کاشی بدون عیب را خوشه‏بندی می‏کنیم. حاصل انجام این کار تعدادی مرکز خوشه (که تشکیل یک جدول رنگ می‏دهند) و آستانه‏های(بیشترین خطای هر خوشه) نظیر آنها است. سپس در مرحله‏ی بازرسی, جدول رنگ مذکور با قانون نزدیکترین همسایه بر تصویر تحت بازرسی اعمال می‏شود. رنگهایی که خطای آنها بیش از مقدار آستانه‏ی نظیرشان است متعلق به نواحی معیوب کاشی هستند. در این مقاله به منظور افزایش دقت فرآیند مدلسازی, الگوریتم خوشه‏بندی جدیدی ارائه شده است که هدف آن کمینه کردن خطای خوشه‏ها, طبق معیار MinMax است و پاسخهای الگوریتم پیشنهادی به کمک الگوریتمهای ژنتیکی بهینه گردیده است. نتایج تجربی بیانگر دقت الگوریتم پیشنهادی در آشکارسازی عیوب رنگی است

کلمات کلیدی

, أشکارسازی عیوب کاشی‏ها, دستگاههای مختصات رنگ, مدلسازی خوشه‏ای, معیار MinMax
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030316,
author = {سعادتمند, مهدی and خادمی درح, مرتضی},
title = {ارائه یک الگوریتم خوشه سازی رنگ جدید بر اساس معیار MinMax و بهینه سازی آن به کمک الگوریتمهای ژنتیکی و استفاده از آن در آشکارسازی عیوب رنگی کاشی‏ ها},
booktitle = {پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند},
year = {2002},
location = {ايران},
keywords = {أشکارسازی عیوب کاشی‏ها; دستگاههای مختصات رنگ; مدلسازی خوشه‏ای; معیار MinMax},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک الگوریتم خوشه سازی رنگ جدید بر اساس معیار MinMax و بهینه سازی آن به کمک الگوریتمهای ژنتیکی و استفاده از آن در آشکارسازی عیوب رنگی کاشی‏ ها
%A سعادتمند, مهدی
%A خادمی درح, مرتضی
%J پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
%D 2002

[Download]