پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2008-3) , صفحات (249-257)

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی (thymus transcaspicus Klokov) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی )

نویسندگان: لیلا تبریزی رائینی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

: به منظور ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی آویشن خراسانی، آزمایشی با دو توده بذری زراعی و طبیعی در دماهای ثابت 2، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، و 45 درجه سانتیگراد در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. دو توده بذری به منظور بررسی تفاوت ویژگی های جوانه زنی بر اساس سه مدل رگرسیونی: 5- پارامتری بتا، خطوط متقاطع و چند جمله ای درجه دوم مورد آزمون قرار گرفتند. اثر دما بر درصد و سرعت جوانه زنی در هر دو توده بذری معنی دار بود. در هر دو توده بذری، بالاترین درصد جوانه زنی در دامنه حرارتی 10-30 درجا در حالیکه بالاترین سرعت جوانه زنی در درجه حرارت 30 درجه مشاده شد.اگرچه میانگین درصد و سرعت جوانه زنی برای توده زراعی بیشتر از توده طبیعی بود اما نوسانات درصد و سرعت جوانهزنی در واکنش به درجه حرارت در توده طبیعی بیشتر نمایان بود.بهترین مدل برازش شده در دماهای ذکر شده مدل 5- پارامتری بتا و خطوط متقاطع برای هر دو توده بذری بود با وجوداین، مدل 5- پارامتری بتامناسبترین برازش را خصوصا برای توده طبیعی نشان داد.براساس رگرسیون بین سرعت جوانه زنی و درجه حرارت در هر دو توده بذری، درجه حرارت های کاردینال جوانهزنی (پایه، مطلوب و حداکثر) به ترتیب (3.84-1.2)، (29.1- 25.8)و (45-48)درجه سانتیگراد برای توده زراعی و (3.3-1.0)، (29-24.9) و (45-46)درجه سانتی گراد برای توده طبیعی به دست آمد.

کلمات کلیدی

, گیاه دارویی, درجه حرارت های کاردینال, مدل های رگرسیونی, سرعت جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030318,
author = {تبریزی رائینی, لیلا and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی (thymus transcaspicus Klokov) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2008},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {249--257},
numpages = {8},
keywords = {گیاه دارویی، درجه حرارت های کاردینال،مدل های رگرسیونی، سرعت جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی (thymus transcaspicus Klokov) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی
%A تبریزی رائینی, لیلا
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2008

[Download]