دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر , 2003-02-04

عنوان : ( آشکارسازی عیوب رنگی کاشی‏ها با استفاده از مدلسازی خوشه‏ ای و ارائه‏ یک الگوریتم خوشه‏ سازی رنگ جدید )

نویسندگان: مهدی سعادتمند , مرتضی خادمی درح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله, الگوریتمی جدید بر پایه‏ی مدلسازی خوشه‏ای برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشی‏ها پیشنهاد شده است. عیوب رنگی, نواقصی هستند که رنگ آنها با تمام رنگهای بکار رفته در کاشی متفاوت است. ایده‏ی اصلی این است که ابتدا در مرحله‏ی استخراج ویژگی, رنگهای یک کاشی بدون عیب را خوشه‏بندی می‏کنیم. حاصل انجام این کار تعدادی مرکز خوشه(که تشکیل یک جدول رنگ می‏دهند) و آستانه‏های(بیشترین خطای هر خوشه) نظیر آنها است. سپس در مرحله‏ی بازرسی, جدول رنگ مذکور با قانون نزدیکترین همسایه بر تصویر تحت بازرسی اعمال می‏شود. رنگهایی که خطای آنها بیش از مقدار آستانه‏ی نظیرشان است متعلق به نواحی معیوب کاشی هستند. در این مقاله به منظور افزایش دقت فرآیند مدلسازی, الگوریتم خوشه‏بندی جدیدی ارائه شده است که هدف آن کمینه کردن خطای خوشه‏ها, طبق معیار MinMax است. نتایج تجربی بیانگر دقت الگوریتم پیشنهادی در آشکارسازی عیوب رنگی است.

کلمات کلیدی

, درجه‏ بندی کاشی‏ها و سرامیکها, دستگاههای مختصات رنگ, مدلسازی خوشه‏ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030320,
author = {سعادتمند, مهدی and خادمی درح, مرتضی},
title = {آشکارسازی عیوب رنگی کاشی‏ها با استفاده از مدلسازی خوشه‏ ای و ارائه‏ یک الگوریتم خوشه‏ سازی رنگ جدید},
booktitle = {دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر},
year = {2003},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درجه‏ بندی کاشی‏ها و سرامیکها; دستگاههای مختصات رنگ; مدلسازی خوشه‏ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آشکارسازی عیوب رنگی کاشی‏ها با استفاده از مدلسازی خوشه‏ ای و ارائه‏ یک الگوریتم خوشه‏ سازی رنگ جدید
%A سعادتمند, مهدی
%A خادمی درح, مرتضی
%J دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
%D 2003

[Download]