پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( اثر پس‌مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و خاکستر استخوان جوجه‌های گوشتی )

نویسندگان: سمیرا حسن پورباشی , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثرات جایگزینی سنگ آهک با پس مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر قابل دسترس جیره بر شاخص‌های تولیدی، درصد خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان درشت نی و فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز سرم خون جوجه‌های گوشتی بررسی شد. به این منظور ٣٨۴ قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه از سویه راس ٣٠٨ در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل ٢×۴ با ٨ تیمار و ۴ تکرار ١٢ قطعه‌ای جوجه مورد استفاده قرار گرفت. جوجه‌ها با جیره‌های حاوی چهار سطح جایگزینی این ماده بجای سنگ آهک (٠، ٣/٣٣، ۶/۶۶ و ١٠٠٪) و دو سطح فسفر قابل دسترس ( به میزان توصیه شده و٨٠٪ درصد توصیه شده شرکت Ross) در دوره ١ تا ۴٢ روزگی تغذیه شدند. جیره‌های غذایی مورد آزمایش از نظر مقدار انرژی قابل متابولیسم، پروتئین خام و سایر مواد مغذی بجز فسفر، یکسان بودند. درصد خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان درشت نی و فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در سن ٢١ روزگی و وزن نسبی اجزای لاشه در ۴٢ روزگی مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که میانگین وزن بدن و افزایش وزن روزانه تحت تاثیر منبع کلسیمی و سطح فسفر جیره قرار نگرفت. مصرف خوراک در دوره آغازین تحت تاثیر پس مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق قرار گرفت؛ بطوریکه میزان مصرف خوراک در سطح جایگزینی ٣/٣٣٪ پس مانده کلسیمی بیشتر از دیگر سطوح بود (٠٥/٠>P). ضریب تبدیل غذایی جوجه‌های تغذیه شده با ١٠٠٪ فسفر توصیه شده بطور معنی‌داری بیش از آنهایی بود که با جیره٨٠٪ تغذیه شده بودند. درصد خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان درشت نی، فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز و وزن نسبی اجزای لاشه تحت تاثیر نوع منبع کلسیمی و سطح فسفر جیره قرار نگرفتند. با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می‌رسد که پس‌مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق را می‌توان در تغذیه جوجه‌های گوشتی مورد استفاده قرار داد.

کلمات کلیدی

, آنزیم آلکالین فسفاتاز, پس مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد, فسفر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030326,
author = {حسن پورباشی, سمیرا and گلیان, ابوالقاسم and حسن آبادی, احمد},
title = {اثر پس‌مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و خاکستر استخوان جوجه‌های گوشتی},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آنزیم آلکالین فسفاتاز، پس مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد، فسفر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر پس‌مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و خاکستر استخوان جوجه‌های گوشتی
%A حسن پورباشی, سمیرا
%A گلیان, ابوالقاسم
%A حسن آبادی, احمد
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]