هفتمن کنفرانس سیستم های هوشمند , 2005-12-20

عنوان : ( یک روش جدید برای تشخیص تغییرات در تصاویر ویدیویی و کاربرد آن در آشکارسازی خودروهای متحرک )

نویسندگان: مهدی سعادتمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روش جدیدی تحت عنوان EABE برای تشخیص تغییرات در تصاویر ویدیویی ارائه شده است. هدف الگوریتم‌های تشخیص تغییرات، استخراج نواحی متحرک در تصاویر ویدیویی است. الگوریتم پیشنهادی از روش تفاضل پس‌زمینه برای تشخیص تغییرات استفاده می‌کند. در این الگوریتم، نرخ بهنگام‌سازی پس‌زمینه با استفاده از دو عامل تنظیم می‌شود. عامل اول که در حقیقت معیار تصحیح شده روش ABE (برای بهنگام‌سازی پس‌زمینه) است، به منظور حذف اثر هاله‌ای اشیا متحرک در تصویر پس‌زمینه در نظر گرفته شده است. در حالی که هدف عامل دوم، اعمال سریع تغییرات صحنه دید، بر تصویر پس‌زمینه می‌باشد. می‌توان گفت که EABE شکل تصحیح شده و توسعه‌یافته روش ABE است. در این مقاله از روش پیشنهادی برای استخراج خودروهای متحرک استفاده شده است. شبیه‌سازی‌ها بیانگر عملکرد قابل قبول روش پیشنهادی است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم‌های تشخیص تغییرات, تخمین وفقی پس‌زمینه (ABE), آشکارسازی خودروهای متحرک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030336,
author = {سعادتمند, مهدی},
title = {یک روش جدید برای تشخیص تغییرات در تصاویر ویدیویی و کاربرد آن در آشکارسازی خودروهای متحرک},
booktitle = {هفتمن کنفرانس سیستم های هوشمند},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوریتم‌های تشخیص تغییرات، تخمین وفقی پس‌زمینه (ABE)، آشکارسازی خودروهای متحرک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک روش جدید برای تشخیص تغییرات در تصاویر ویدیویی و کاربرد آن در آشکارسازی خودروهای متحرک
%A سعادتمند, مهدی
%J هفتمن کنفرانس سیستم های هوشمند
%D 2005

[Download]