دومین همایش ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی , 2009-10-08

عنوان : ( ناحیه‌بندی بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلب )

نویسندگان: مهدی سعادتمند , حسن قاسمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخیرا مرز فعال خودنسبی برای ناحیه‌بندی تصاویر پزشکی ارائه شده است. در این روش، برای محاسبه نیروی خارجی مرزهای فعال پارامتری، نگاشت‌های خودنسبی و تبدیل موجک با یکدیگر ترکیب شده‌اند. در این مقاله، فرمولبندی محاسبه زیرنیروهای خودنسبی در مرز فعال پارامتری بهبود یافته است؛ به طوری که فرمول پیشنهادی کاملا مستقل از گرادیان می‌باشد. بعلاوه، مرز فعال خودنسبی به منظور ناحیه‌بندی تصاویر 2+1 بعدی تشدید مغناطیسی قلبی توسعه داده شده است. نتایج تجربی بیانگر کارایی روش پیشنهادی است.

کلمات کلیدی

, مرز فعال, سیستم نگاشت خودنسبی, ناحیه بندی تصویر, تصویر تشدید مغناظیسی قلبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030350,
author = {سعادتمند, مهدی and حسن قاسمیان},
title = {ناحیه‌بندی بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلب},
booktitle = {دومین همایش ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مرز فعال، سیستم نگاشت خودنسبی، ناحیه بندی تصویر، تصویر تشدید مغناظیسی قلبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ناحیه‌بندی بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلب
%A سعادتمند, مهدی
%A حسن قاسمیان
%J دومین همایش ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی
%D 2009

[Download]