همایش ملی جغرافیای سیاسی کاربردی , 2012-10-09

عنوان : ( نقش و جایگاه دیپلماسی شهری در برقراری صلح و توسعه )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , محمدجواد رنجکش , منصوره اسکندران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرو تحول در نظام بین المللی و اهمیت یافتن هرچه بیشتر بازیگران غیردولتی به ایجاد اشکال جدیدی از دیپلماسی منجرگردیده است. یکی از عرصه های نوین دیپلماسی که توسط برخی کشورها به خوبی به کار گرفته می شود، دیپلماسی شهری است.امروزه با گسترش فرآیند جهانی شدن در چارچوب «فضای جریانها»، دیپلماسی شهری به یکی از ابزارهای کارآمد کنش در فضای بین المللی با هدف ایجاد صلح و توسعه اقتصادی تبدیل شده است.این نوع دیپلماسی بر روندهایی دلالت دارد که شهرها از طریق آن با دیگر بازیگران ارتباط برقرار نموده و خود و منافع خود را عرضه می کنند؛ درواقع شهرها در این چارچوب، از طریق تلاش برای برقراری صلح و ایجاد بسترهای مناسب توسعه به بازیگران برجسته‌ ای در حوزه‌ کمک به توسعه‌ محلی وفعالیت های بین المللی تبدیل شده اند. در این راستا ایجاد تعامل بین مراکز شهری بزرگ به منظور همکاری بین بخش های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی و همچنین استفاده از فرصت های مختلف در نیل به توسعه اقتصادی بسیار مهم تلقی می شوند. به طور قطع، یکی ازمناسب ترین زمینه های تعامل، توجه به فرصت هادرحوزه مشارکت اقتصادی- اجتماعی از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای و حمایت مالی از پروژه های مشترک بخش های مختلف می باشد که در آن بازیگران متفاوتی ازجمله شهرداری ها به عنوان بازیگران اصلی دیپلماسی شهری درکنار سایر سازمان های غیر دولتی نقشی اساسی دارند. این مقاله تلاش دارد با روشی توصیفی- تحلیلی نقش و جایگاه دیپلماسی شهری را در جهت برقراری صلح،رفاه و توسعه اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد

کلمات کلیدی

, دیپلماسی شهری, توسعه, صلح, بازیگران.نظام بین الملل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030358,
author = {زرقانی, سیدهادی and رنجکش, محمدجواد and منصوره اسکندران},
title = {نقش و جایگاه دیپلماسی شهری در برقراری صلح و توسعه},
booktitle = {همایش ملی جغرافیای سیاسی کاربردی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دیپلماسی شهری،توسعه، صلح، بازیگران.نظام بین الملل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش و جایگاه دیپلماسی شهری در برقراری صلح و توسعه
%A زرقانی, سیدهادی
%A رنجکش, محمدجواد
%A منصوره اسکندران
%J همایش ملی جغرافیای سیاسی کاربردی
%D 2012

[Download]