همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , 2012-10-06

عنوان : ( تأثیر روش های مختلف کنترل بر جمعیت و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , مریم جهانی کندری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر روش های مختلف کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد بیولوژیکی و دانه زیره سبز (Cuminum cyminum L.)، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شیروان در سال زراعی 85-1384 بصورت بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل شعله افکن، وجین دستی و شاهد بود. نمونه برداری از علف های هرز در مرحله شاخه دهی زیره سبز انجام شد. نتایج نشان داد که اثر روش های مختلف کنترل بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد بیولوژیکی و دانه زیره سبز معنی دار بود. بکارگیری شعله افکن و وجین دستی تراکم علف های هرز را به ترتیب 17 و 77 درصد در مقایسه با شاهد کاهش داد. عملکرد دانه در شرایط کنترل علف های هرز افزایش یافت که میزان این افزایش در شرایط استفاده از وجین دستی بالاتر بود.

کلمات کلیدی

, شعله افکن, کنترل علف هرز, زیره سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030363,
author = {اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا and خرم دل, سرور and جهانی کندری, مریم},
title = {تأثیر روش های مختلف کنترل بر جمعیت و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز},
booktitle = {همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی},
year = {2012},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {شعله افکن، کنترل علف هرز، زیره سبز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر روش های مختلف کنترل بر جمعیت و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%A خرم دل, سرور
%A جهانی کندری, مریم
%J همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
%D 2012

[Download]