بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (12-19)

عنوان : ( تأثیر مدیریتهای پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L) بر فعالیت آنزیم بتاگلو کوسیداز خاک )

نویسندگان: مریم السادات حسینی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنزیم بتاگلوکوسیداز در تغییر سلولز در خاک نقش مهمی دارد و با استفاده از می‌توان برای پایش کیفیت زیستی خاک استفاده کرد. هدف از این پژوهش ارزیابی صحرایی تأثیر مدیریت حفظ و سوزاندن پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L.)، کود نیتروژن و خاک‌ورزی بر فعالیت آنزیم بتاگلوکوسیداز در یک دوره 90 روزه بوده است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در دو تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح کاه و کلش (سه و شش تن در هکتار)، دو سطح سوزاندن (نسوزاندن و سوزاندن)، دو سطح کود اوره (صفر و 125 کیلوگرم در هکتار) و دو سطح خاک‌ورزی (بدون و با شخم) بودند. نتایج آزمایش نشان داد افزودن مقدار شش تن در هکتار پسماند جو فعالیت آنزیم بتاگلوکوسیداز را نسبت به تیمار سه تن در هکتار در لایه سطحی صفر تا پنج سانتی‌متری خاک به طور معنی داری افزایش داد، در حالی که سوزاندن کاه و کلش و عملیات خاک‌ورزی به کاهش فعالیت آن منجر گردید. افزودن کود اوره نیز موجب افزایش معنی‌دار فعالیت آنزیم بتاگلوکوسیداز شد. نتایج این مطالعه نشان داد که شیوه بدون خاک‌ورزی و همراه با حفظ پسماند گیاهی در سطح شش تن در هکتار و بدون سوزاندن پسماند مؤثرترین نوع مدیریت در افزایش فعالیت آنزیم بتاگلوکوسیداز در کوتاه مدت بود.

کلمات کلیدی

بتاگلوکوسیداز; خاکورزی; سوزاندن; کود نیتروژن; کیفیت خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030364,
author = {حسینی, مریم السادات and حق نیا, غلامحسین and لکزیان, امیر and امامی, حجت},
title = {تأثیر مدیریتهای پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L) بر فعالیت آنزیم بتاگلو کوسیداز خاک},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {12--19},
numpages = {7},
keywords = {بتاگلوکوسیداز; خاکورزی; سوزاندن; کود نیتروژن; کیفیت خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر مدیریتهای پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L) بر فعالیت آنزیم بتاگلو کوسیداز خاک
%A حسینی, مریم السادات
%A حق نیا, غلامحسین
%A لکزیان, امیر
%A امامی, حجت
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2012

[Download]