همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , 2012-10-06

عنوان : ( امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز قندرون با استفاده از کنه گالزا Aceria chondrillae)) (Acarina: Eriophyidae) )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بهره گیری از روش های اکولوژیک و امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز قندرون (Condrilla juncea L.) با استفاده از کنه گالزا Aceria chondrillae)) (Acarina: Eriophyidae)، آزمایشی در مناطق مختلف استان های خراسان رضوی و شمالی در سال 1389 انجام شد. نتایج نشان داد که این کنه با حمله به جوانه های گل و در نتیجه تبدیل جوانه های زایشی به گال، مانع تشکیل بذر شد. بدین ترتیب، با توجه به کاهش خصوصیات رویشی و زایشی قندرون به دلیل حمله کنه گالزا، چنین بنظر می رسد که گالزا قندرون عامل بیولوژیکی مناسبی برای کنترل گیاه هرز قندرون باشد و در راستای دستیابی به اصول کشاورزی اکولوژیک، بتوان از پتانسیل این کنه برای کنترل بیولوژیکی قندرون بهره جست.

کلمات کلیدی

, دشمن طبیعی, کنه اریوفید, گونه مهاجم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030365,
author = {اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا and خرم دل, سرور},
title = {امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز قندرون با استفاده از کنه گالزا Aceria chondrillae)) (Acarina: Eriophyidae)},
booktitle = {همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی},
year = {2012},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {دشمن طبیعی، کنه اریوفید، گونه مهاجم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز قندرون با استفاده از کنه گالزا Aceria chondrillae)) (Acarina: Eriophyidae)
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%A خرم دل, سرور
%J همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
%D 2012

[Download]