بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (74-82)

عنوان : ( تأثیر فسفر و ماده آلی بر فراهمی و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.) )

نویسندگان: لیلی السادات قرشی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عنصری ضروری برای رشد همه گیاهان است.کمبود مواد آلی خاک و کاربرد بیش از اندازه فسفات در خاک از عوامل محدودکننده بر فراهمی آهن است. از این رو در یک آزمایش گلخانه ای اثر آهن، فسفر و ماده آلی بر رشد و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.) بررسی شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح کود گاوی (صفر، یک درصد)، سه سطح فسفر (صفر، 200، 400 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل) و سه سطح آهن (صفر، 20 و 40 کیلوگرم در هکتار سکوسترین 138) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تکرار بود. گیاهان به مدت هشت هفته در یک خاک لوم شنی رشد کردند. نتایج نشان داد که کود گاوی سبب افزایش معنی دار وزن خشک شاخساره، غلظت و جذب کل آهن در گیاه ذرت شد. کاربرد فسفر و کاربرد آهن در سطح 20 کیلوگرم در هکتار، سبب افزایش وزن خشک شاخساره گردید، اما کاربرد سطح بیشتر آهن آن را کاهش داد. غلظت و جذب کل آهن با کاربرد آهن افزایش، اما با کاربرد فسفر کاهش یافت. بررسی برهمکنش تیمارهای آزمایشی نشان داد که کاربرد کود آلی می تواند اثر منفی ناشی از مصرف زیاد فسفر را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

تغذیه گیاه; کود گاوی; عناصر کم مصرف; برهمکنش فسفر و آهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030366,
author = {قرشی, لیلی السادات and حق نیا, غلامحسین and لکزیان, امیر and خراسانی, رضا},
title = {تأثیر فسفر و ماده آلی بر فراهمی و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {74--82},
numpages = {8},
keywords = {تغذیه گیاه; کود گاوی; عناصر کم مصرف; برهمکنش فسفر و آهن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر فسفر و ماده آلی بر فراهمی و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.)
%A قرشی, لیلی السادات
%A حق نیا, غلامحسین
%A لکزیان, امیر
%A خراسانی, رضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2012

[Download]