پنجمین کنگره علوم دامی کشور , 2012-08-29

عنوان : ( ارزیابی تغذیه انرژی مازاد دوره رشد بر مصرف آب و خوراک، خصوصیات رشد، لاشه و ترکیبات شیمیایی خون جوجه های گوشتی راس 308 )

نویسندگان: مصطفی غلامی , علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , احمد حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه های مختلفی تا کنون برای تنظیم مصرف خوراک در طیور بیان شده اند که در این بین به نظر می رسد، پرنده ها نخست برای تامین انرژی خود خوراک مصرف می کنند. اما ممکن است پیشرفت ژنتیکی بر این امر تاثر گذاشته باشد. در این آزمایش از 150 کیلوکالری انرژی بیشتر از سطح توصیه شده سویه راس 308 به عنوان یک تیمار برای مقایسه با جیره معمولی حاوی یعنی 3150 کیلوکالری انرژی قابل سوخت وساز در هر کیلوگرم جیره در دوره رشد استفاده گردید. انرژی مازاد نه تنها باعث کاهش مصرف خوراک روزانه نشد بلکه به طور معنی داری سبب افزایش مصرف خوراک و آب و نیز وزن گیری روزانه و نرخ رشد بیشتر گردید. درصد چربی شکمی با تغذیه انرژی مازاد بیشتر شد اما وزن نسبی سینه، ران ها و کبد تحت تاثیر قرار نگرفتند. ترکیبات شیمیایی سرم خون نیز تحت تاثیر انرژی مازاد قرار نگرفتند.

کلمات کلیدی

, انرژی مازاد , مصرف خوراک , جوجه های امروزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030372,
author = {غلامی, مصطفی and گیلانی, علی and کرمانشاهی, حسن and حسن آبادی, احمد},
title = {ارزیابی تغذیه انرژی مازاد دوره رشد بر مصرف آب و خوراک، خصوصیات رشد، لاشه و ترکیبات شیمیایی خون جوجه های گوشتی راس 308},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {انرژی مازاد - مصرف خوراک - جوجه های امروزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تغذیه انرژی مازاد دوره رشد بر مصرف آب و خوراک، خصوصیات رشد، لاشه و ترکیبات شیمیایی خون جوجه های گوشتی راس 308
%A غلامی, مصطفی
%A گیلانی, علی
%A کرمانشاهی, حسن
%A حسن آبادی, احمد
%J پنجمین کنگره علوم دامی کشور
%D 2012

[Download]