شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعال گسل کارده (شمال مشهد) )

نویسندگان: فرزین قائمی , فرخ قائمی , زهره سلیمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخصهای ریختزمینساختی زمینساخت فعال، ابزار مفیدی برای بررسی فعالیت زمینساخت در یک و سنجش از دور (به عنوان ابزار Arc GIS ناحیه است. محاسبه این شاخصها به وسیله نرم افزارهای شناسایی) در یک منطقه بزرگ برای تشخیص ناهنجاریهای احتمالی مرتبط با زمین ساخت فعال سودمند است. این روش به ویژه در مناطقی که کار مطالعاتی کمی برروی فعالیت زمینساختی آن با استفاده از این روش صورت گرفته(گسل کارده) می تواند روش نو و مفیدی باشد. در این نوشتار به بررسی شاخصه های ریخت زمین ساختی پرداخته شده است. تغییر شاخصهای کمی در طول این گسل به خوبی گویای اختلاف در میزان فعالیت های زمین ساختی هستند. با استناد به نتایج محاسبه شاخصهای مورفومتریک مانند مورفولوژی مقطع دره ، پیچ و خم کانال رودخانه و شکل حوضه زهکشی و تحلیل آنها و همچنین ریخت زمین ساختهای ایجاد شده در مسیر این گسل، می توان آن را به عنوان یک گسل فعال معرفی کرد.

کلمات کلیدی

, گسلش فعال, سیستم گسلی امتدادلغز, ریخت زمین ساخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030374,
author = {قائمی, فرزین and فرخ قائمی and سلیمانی, زهره},
title = {نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعال گسل کارده (شمال مشهد)},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {گسلش فعال، سیستم گسلی امتدادلغز،ریخت زمین ساخت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعال گسل کارده (شمال مشهد)
%A قائمی, فرزین
%A فرخ قائمی
%A سلیمانی, زهره
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]