چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (2), شماره (5), سال (2012-6) , صفحات (49-71)

عنوان : ( طراحی مدل تصمیم گیری فازی برای مساله انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با توسعه فازی روش PSI )

نویسندگان: علیرضا پویا , سیدجواد علوی طبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساله طراحی چیدمان تسهیلات یک موضوع استراتژیک است که تاثیر بسزایی در عملکرد سیستم تولیدی خواهد داشت. در این نوع مسائل معیارهای متعددی به شکل کمّی و کیفی مطرح اند که تاثیرات متفاوتی در ارتباط بین تسهیلات دارند. بکارگیری نظریه مجموعه های فازی به علت توانایی بیشتر در بیان مقادیر غیر دقیق کیفی باعث افزایش کیفیت طرح چیدمان خواهد شد. در این مقاله یک روش پیشنهادی تصمیم گیری چند معیاره فازی بر اساس روش PSI جهت انتخاب طرح چیدمان مطلوب ارائه شد. در این روش معیارهای کمّی و کیفی به صورت همزمان در نظر گرفته شده و عملکرد طرحهای چیدمان برای معیارهای کیفی به صورت فازی در نظر گرفته میشوند، همچنین طرح بهینه بطور موزون اما بدون در نظر گرفتن اهمیت نسبی بین معیارها از طریق نظر خبرگان، انتخاب می شود. جهت بررسی صحت روش پیشنهادی، این روش در یک مورد مطالعه بررسی شده، که مقایسه آن با دیگر مطالعات نشان میدهد که روش پیشنهادی در عین سادگی و درک آسان و نزدیک به واقعیت بودن، برای حل مسائل انتخاب طرح چیدمان مناسب می باشد.

کلمات کلیدی

انتخاب طرح چیدمان تسهیلات؛ روش PSI؛ تصمیم گیری چند معیاره فازی؛ روش پیشنهادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030377,
author = {پویا, علیرضا and علوی طبری, سیدجواد},
title = {طراحی مدل تصمیم گیری فازی برای مساله انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با توسعه فازی روش PSI},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {5},
month = {June},
issn = {2251-9874},
pages = {49--71},
numpages = {22},
keywords = {انتخاب طرح چیدمان تسهیلات؛ روش PSI؛ تصمیم گیری چند معیاره فازی؛ روش پیشنهادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل تصمیم گیری فازی برای مساله انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با توسعه فازی روش PSI
%A پویا, علیرضا
%A علوی طبری, سیدجواد
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2012

[Download]