چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (2), شماره (6), سال (2013-3) , صفحات (109-128)

عنوان : ( انبارش و جانمایی اقلام انبار با استفاده از فناوری گروهی و به‌کارگیری الگوریتم ابتکاری )

نویسندگان: علیرضا پویا , یونس کرمانشاهیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاستهای متفاوتی در جهت چیدمان و انبارش اقلام در انبار وجود دارد. این مقاله، سیاست انبارش بر اساس گروه‌بندی اقلام را با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در ذخیره‌سازی محصولات در انباری با محصولات حجیم و متنوع بررسی کرده است. هدف تحقیق استفاده مؤثرتر از فضای انبار بوده و اطلاعات مربوط به ارتباطات میان محصولات، سفارشات و انبار، عوامل گروه‌بندی محصولات را شامل می‌شوند. تحقیق دارای دو مرحله اساسی بوده مشتمل بر مساله ی گروهبندی اقلام و مساله ی جایگذاری گروه محصولات در محلهای انبارش. در این جهت از تکنیک تحلیل خوشه‌ای غیرسلسله مراتبی K-mean برای حل مسئله ی گروه‌بندی و یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله ی تخصیص به محل‌های انبارش استفاده شده است. در نتیجه مرحله ی اول، تعداد ده گروه کالا استخراج و نام‌گذاری شدند. سپس فضای انبار به محل‌های انبارش تقسیم‌بندی شد و الگوریتم ابتکاری گروه‌های محصولات را به محل‌های انبارش تخصیص می‌دهد. نتایج بهبود 30 درصدی در مساحت اشغال شده انبار مورد بررسی را نشان داده‌اند.

کلمات کلیدی

, انبارش, فناوری گروهی, خوشه‌بندی به روش K-mean, عوامل مؤثر در چیدمان, استفاده مؤثر از فضای انبار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030378,
author = {پویا, علیرضا and یونس کرمانشاهیان},
title = {انبارش و جانمایی اقلام انبار با استفاده از فناوری گروهی و به‌کارگیری الگوریتم ابتکاری},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {6},
month = {March},
issn = {2251-9874},
pages = {109--128},
numpages = {19},
keywords = {انبارش، فناوری گروهی، خوشه‌بندی به روش K-mean، عوامل مؤثر در چیدمان، استفاده مؤثر از فضای انبار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انبارش و جانمایی اقلام انبار با استفاده از فناوری گروهی و به‌کارگیری الگوریتم ابتکاری
%A پویا, علیرضا
%A یونس کرمانشاهیان
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2013

[Download]