افق دانش, دوره (18), شماره (1), سال (2011-11) , صفحات (66-75)

عنوان : ( بررسی تاثیر موسیقی ملایم بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران صدمات مغزی در بخش های مراقبت ویژه )

نویسندگان: مرضیه مالکی , محمد قادری , طاهره اشک تراب , هادی جباری نوقابی , علی زاده محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: موسیقی درمانی روشی است که در آن موسیقی اثرات خود را از طریق هماهنگی ریتمهای مختلف بدن اعمال کرده و تنظیم و تعدیل پاسخ های فیزیولوژیکی را به روشهای مختلف انجام میدهد. موسیقی اثرات آرام بخش و ضد اضطراب دارد، با این وجود، شواهد در مورد شاخصهای فیزیولوژی ک ناسازگار است . لذا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر موسیقی ملایم بر شاخصهای فیزیولوژیک بیماران صدمات مغزی انجام شد. روش تحقیق: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی یک گروهی قبل و بعد بود، که در آن 35 بیمار مبتلا به صدمات مغزی بستری در بخش های آی- سی- یو بیمارستانهای شهدای تجریش و لقمان حکیم در سال 1389-90 به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی، فرم ثبت شاخص های فیزیولوژیک ، معیار کمای گلاسکو و ابزارهای بیوفیزیولوژیک بود . شاخصهای فیزیولوژیک و سطح هوشیاری نمونهها قبل و بعد از مداخله اندازهگیری شد . دادهها با استف اده از مورد SPSS روشهای آماری آنالیز واریانس طرح اندازه های تکراری و بن فرونی و بوسیله نرم افزار آماری تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مقایسه میانگین شاخص های فیزیولوژیک قبل و بعد از مداخله، اختلاف معنی داری را نشان داد به طوری که میانگین درصد اشباع اکسیژن افزایش و میانگین تعداد نبض، تنفس، فشار خون ،(p<0/001) سیستولیک، فشارخون دیاستولیک، فشار متوسط شریانی و درجه حرارت کاهش یافت. میانگین فشار نبض کاهش .(p=0/ یافت اما اختلاف معنی داری نداشت ( 197 نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که موسیقی ملایم می تواند باعث تعدیل شاخصهای فیزیولوژیک بیماران صدمات مغزی شود. لذا به مدیران بیمارستان پیشنهاد می گردد تا راه کارهای عملی جهت استفاده ی موسیقی ملایم به منظور تعدیل شاخصهای فیزیولوژیک بیماران در بخشهای آی سی یو تدوین نمایند.

کلمات کلیدی

, شاخصهای فیزیولوژیک, موسیقی درمانی, موسیقی ملایم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030386,
author = {مرضیه مالکی and محمد قادری and طاهره اشک تراب and جباری نوقابی, هادی and علی زاده محمدی},
title = {بررسی تاثیر موسیقی ملایم بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران صدمات مغزی در بخش های مراقبت ویژه},
journal = {افق دانش},
year = {2011},
volume = {18},
number = {1},
month = {November},
issn = {1735-1855},
pages = {66--75},
numpages = {9},
keywords = {شاخصهای فیزیولوژیک، موسیقی درمانی، موسیقی ملایم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر موسیقی ملایم بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران صدمات مغزی در بخش های مراقبت ویژه
%A مرضیه مالکی
%A محمد قادری
%A طاهره اشک تراب
%A جباری نوقابی, هادی
%A علی زاده محمدی
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2011

[Download]