تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (4), شماره (11), سال (2012-9) , صفحات (1-12)

عنوان : ( رده بندی فیلو ژنتیکی همتافت گونه ی جغد انباری (Tyto alba Scopoli, 1769) با استفاده از ژن میتو کندریایی (16S rRNA) : ارزیابی آرایه شناختی )

نویسندگان: منصور علی آبادیان , نیلوفر علائی کاخکی , جمشید درویش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رده بندی فیلو ژنتیکی همتافت گونه ی جغد انباری (Tyto alba Scopoli, 1769) با استفاده از ژن میتو کندریایی (16S rRNA) : ارزیابی آرایه شناختی

کلمات کلیدی

, رده بندی فیلو ژنتیکی همتافت گونه ی جغد انباری (Tyto alba Scopoli, 1769) با استفاده از ژن میتو کندریایی (16S rRNA) : ارزیابی آرایه شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030387,
author = {علی آبادیان, منصور and علائی کاخکی, نیلوفر and درویش, جمشید},
title = {رده بندی فیلو ژنتیکی همتافت گونه ی جغد انباری (Tyto alba Scopoli, 1769) با استفاده از ژن میتو کندریایی (16S rRNA) : ارزیابی آرایه شناختی},
journal = {تاکسونومی و بیوسیستماتیک},
year = {2012},
volume = {4},
number = {11},
month = {September},
issn = {2008-8906},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {رده بندی فیلو ژنتیکی همتافت گونه ی جغد انباری (Tyto alba Scopoli; 1769) با استفاده از ژن میتو کندریایی (16S rRNA) : ارزیابی آرایه شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رده بندی فیلو ژنتیکی همتافت گونه ی جغد انباری (Tyto alba Scopoli, 1769) با استفاده از ژن میتو کندریایی (16S rRNA) : ارزیابی آرایه شناختی
%A علی آبادیان, منصور
%A علائی کاخکی, نیلوفر
%A درویش, جمشید
%J تاکسونومی و بیوسیستماتیک
%@ 2008-8906
%D 2012

[Download]