روش های عددی در مهندسی, دوره (31), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (47-61)

عنوان : ( مطالعه آزمایشگاهی و عددی اثر استفاده از پدیده تحریک لایه مرزی گرمائی بر بهبود راندمان بخاری های گاز سوز )

نویسندگان: محسن کهرم , سیدمحمد جوادی مال آباد , مرتضی عنبرسوز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از پدیده تحریک لایه مرزی سعی بر افزایش راندمان یک نمونه بخاری گازسوز دودکش دار شده است. مدل سه بعدی از یک نمونه بخاری با ظرفیت ٦٠٠٠ کیلوکالری در ساعت تولید و پس از شبکه بندی محیط حل، معادلات بقای جرم، مومنتوم، انرژی، گونه های شیمیایی و تابش در جریان آشفته با استفاده از روش حجمهای محدود حل شده و صحت آنها با استفاده از نتایج آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. تحریک لایه مرزی با استفاده از دو مانع با مقطع مثلث در مسیر جریان محصولات احتراق داخل تنوره انجام شده است و اثر وجود آنها با استفاده از شبیه سازی عددی و همچنین تولید مدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در اثر جت سیال ایجاد شده بین موانع و جدار تنوره و نیز گردابه های پشت موانع، کل انتقال گرما از تنوره به محیط اطراف24/16 درصد و راندمان بخاری7/2 درصد نسبت به حالت بدون تحریک افزایش یافته است.

کلمات کلیدی

, تحریک لایه مرزی, افزایش ضریب انتقال حرارت, راندمان حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030395,
author = {کهرم, محسن and جوادی مال آباد, سیدمحمد and عنبرسوز, مرتضی},
title = {مطالعه آزمایشگاهی و عددی اثر استفاده از پدیده تحریک لایه مرزی گرمائی بر بهبود راندمان بخاری های گاز سوز},
journal = {روش های عددی در مهندسی},
year = {2012},
volume = {31},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-7698},
pages = {47--61},
numpages = {14},
keywords = {تحریک لایه مرزی، افزایش ضریب انتقال حرارت، راندمان حرارتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه آزمایشگاهی و عددی اثر استفاده از پدیده تحریک لایه مرزی گرمائی بر بهبود راندمان بخاری های گاز سوز
%A کهرم, محسن
%A جوادی مال آباد, سیدمحمد
%A عنبرسوز, مرتضی
%J روش های عددی در مهندسی
%@ 2228-7698
%D 2012

[Download]