دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2012-10-10

عنوان : ( اندازه گیری قطر داخلی دهلیز چپ در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن )

نویسندگان: علی میرشاهی , سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده , علیرضا وجهی , سُلماز شجاعیان بابائی , محمد عزیز زاده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مطالعه حاضر جهت تعیین مقدار طبیعی قطر داخلی دهلیز چپ توسط اکوکاردیوگرافی مد روشنایی در گوسفند بلوچی انجام شده‎است. مواد و روش کار:در این تحقیق، 22 رأس گوسفند بلوچی(11 رأس ماده و 11 رأس نر)بالغ با میانگین سنی 32/2 سال و انحراف معیار 08/1 و میانگین وزنی 04/46 کیلوگرم و انحراف معیار 9/10 که در معاینه کامل بالینی و ارزیابی هماتولوژی سالم بودند،انتخاب شدند.پس از تراشیدن موهای پنجمین فضای بین دنده ای سمت چپ در خلف آرنج و استفاده از ژل اولتراسونوگرافی،اکوکاردیوگرافی مد روشنایی و داپلر رنگی با دستگاهMicromaxx توسط ترانسدیوسر آرایه‎ی فازی با فرکانس 5-1 مگاهرتز از رهیافت فوق انجام و دهلیز چپ از نمای دو حفره‎ای سمت چپ قلب ارزیابی گردید.اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی جهت ارزیابی جریان‎های برگشتی احتمالی در محل دریچه‎ها انجام پذیرفت.همزمان با اکوکاردیوگرافی،الکتروکاردیوگرافی در اشتقاق base-apex اخذ گردید. تمام مراحل تصویرگیری به صورت دیجیتالی ضبط ویدیویی شد. نتایج:در این تحقیق، میانگین قطر داخلی دهلیز چپ در زمان سیستول، 04/5 سانتیمتر با انحراف معیار 69/0 بدست آمد.در ارزیابی اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی هیچ جریان‎ برگشتی معنی‎داری در محل دریچه‎ها مشاهده نشد.ارتباط فاکتورهای سن،جنس و وزن بدن با اندازه ی قطر داخلی دهلیز چپ در سیستول توسط آزمون رگرسیون خطی ارزیابی شد و ارتباط معنی‎داری با جنس و سن مشاهده گردید، به طوری که در ماده‎ها کمتر از نرها بود و مقدار این پارامتر با افزایش سن،افزایش یافت. نتیجه گیری:مقادیر حاصل از این مطالعه را می توان به عنوان مقادیر استاندارد در ارزیابی عوارض قلبی گوسفند بلوچی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, قطر داخلی دهلیز چپ, گوسفند بلوچی, اکوکاردیوگرافی طبیعی, مد روشنایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030405,
author = {میرشاهی, علی and تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا and علیرضا وجهی and شجاعیان بابائی, سُلماز and عزیز زاده, محمد},
title = {اندازه گیری قطر داخلی دهلیز چپ در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن},
booktitle = {دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {قطر داخلی دهلیز چپ، گوسفند بلوچی، اکوکاردیوگرافی طبیعی، مد روشنایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری قطر داخلی دهلیز چپ در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن
%A میرشاهی, علی
%A تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا
%A علیرضا وجهی
%A شجاعیان بابائی, سُلماز
%A عزیز زاده, محمد
%J دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2012

[Download]