همایش سراسری گیاهان دارویی , 2012-08-26

عنوان : ( بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) )

نویسندگان: سمیه میرمصطفائی , مجید عزیزی ارانی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , فاطمه عروجعلیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: گیاه سنبل الطیب با نام علمی Valeriana officinalis L. از گیاهان بسیار مهم دارویی است. یکی از مواردی که در خصوص حفظ کیفیت گیاهان دارویی اهمیت دارد جلوگیری از آلودگی های میکروبی و کاهش آن درحد استانداردهای تعریف شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) است. خشک کردن یکی از روش هایی است که موجب می شود تا شرایط مناسب برای فعالیت آفات و میکروارگانیسم ها محدود شده و از آلودگی محصول جلوگیری شود، مقدار و کیفیت اسانس نیز تحت تاثیر نحوه خشک کردن قرار میگیرد. هدف از این آزمایش بررسی تاثیر عملیات خشک کردن و یافتن روش مناسب خشک کردن برای حفظ مواد موثره و حذف آلودگی های میکروبی در گیاه دارویی سنبل الطیب بود. مواد و روش‌ها: این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و در سه تکرار اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از :1ـ نمونه تازه بدون عملیات خشک کردن (شاهد)، 2ـ خشک کردن در سایه، 3ـ خشک کردن در آون C35 ، 4ـ خشک کردن در آون C45 و 5ـ خشک کردن در مایکروفر با توان w450. زمان مورد نیاز برای خشک شدن و سرعت کاهش وزن در هر روش محاسبه و مقایسه شد و نمونه ها پس از خشک شدن از نظر میزان اسانس و بارمیکروبی (باکتری های کلیفرم روده ای، باکتری های مزوفیل هوازی، کپک و مخمر، و باکتری E.coli) بررسی گردیده و با نمونه تازه مقایسه شدند. یافته‌ها: تاثیر روش های خشک کردن بر زمان خشک شدن، سرعت کاهش وزن نمونه، میزان اسانس و بار میکروبی معنی دار بود (001/0p<). سریعترین روش خشک کردن با استفاده از مایکروویو بدست آمد و روش خشک کردن در سایه آهسته ترین روش بود. بیشترین مقدار اسانس از نمونه های خشک شده در روش آونoC 35 بدست آمد (V/W%26/0) و کمترین آن مربوط به نمونه های خشک شده با مایکروویو (V/W%11/0) بود. کمترین میزان آلودگی در روش مایکروویو (باکتری های کلیفرمی 9/3، باکتری های مزوفیل هوازی 1/5 و کپک و مخمر 4/4 بر پایه log CFU/g) و بیشترین میزان آن در نمونه های تازه (باکتری های کلیفرمی 5/6، باکتری های مزوفیل هوازی2/7 و کپک و مخمر 6/6 بر پایه log CFU/g) مشاهده شد و آلودگی بهE.coli در هیچکدام از نمونه ها وجود نداشت. نتیجه‌گیری: استفاده از مایکروویو بارمیکروبی به ویژه آلودگی باکتریایی را در حد قابل قبول و استاندارد کاهش می دهد اما موجب افت میزان اسانس می گردد، در حالیکه مقدار اسانس در روش های خشک کردن در آون با دمایoC 35 و در سایه بهتر حفظ می شود ولی این روش ها قادر به کاهش بار میکروبی به جز در مورد باکتری های مزوفیل هوازی برای مصارف دم کردنی، نیستند.

کلمات کلیدی

, روش های خشک کردن, ماده موثره, بار میکروبی, مایکروویو, سنبل الطیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030411,
author = {میرمصطفائی, سمیه and عزیزی ارانی, مجید and بحرینی, معصومه and آروئی, حسین and فاطمه عروجعلیان},
title = {بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.)},
booktitle = {همایش سراسری گیاهان دارویی},
year = {2012},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {روش های خشک کردن، ماده موثره، بار میکروبی، مایکروویو، سنبل الطیب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.)
%A میرمصطفائی, سمیه
%A عزیزی ارانی, مجید
%A بحرینی, معصومه
%A آروئی, حسین
%A فاطمه عروجعلیان
%J همایش سراسری گیاهان دارویی
%D 2012

[Download]