همایش سراسری گیاهان دارویی , 2012-08-26

عنوان : ( ساخت نانو ذرات نقره با استفاده از گیاه Kelussia odoratissima واندازه گیری خاصیت آنتی اکسیدانتی عصاره های مختلف آن )

نویسندگان: هلاله سادات کابلی فرشچی , مجید عزیزی ارانی , حسین عرفایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تولید مواد با ساختار نانو(ابعاد بین 10تا100 nm ( بسیار مورد توجه قرار گرفته است. علت این امر ویژگیهاوکاربردهای منحصر به فرد این ذرات خصوصا در زمینه های بیولوژیک وصنایع دارویی میباشد.تحقیق پیش رو ,ساخت نانو ذرات نقره ( (AgNPs با استفاده از عصاره ی کرفس کوهی Kelussia odoratissima بومی ایران را بررسی میکند.روند سنتز نانو ذرات نقره بادستگاه از اسپکتروفتومتر UV-visible بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که در طول موج 430نانومتر بیشترین جذب وجود دارد. این یافته ها حاکی از وجود خاصیت Surface Plasmon Resonance (SPR) (سطح پلاسمای ویژه) این ذرات میباشد.ازطرف دیگر,کیفیت نانو ذرات ساخته شده با دستگاه particle size analyzer بررسی شد. دامنه توزیع نانوذرات نقره بدست آمده درسایز50-20 نانومتری مشاهده شد که دامنه مطلوب میباشد.جهت بهینه سازی وساخت ذرات به صورت پایدار ,زمان نیز مورد آزمایش قرار گرفت,که در 48 ساعت عدد جذب ثابت و ذرات به صورت پایدار تشکیل شد. در ساخت نانو ذرات با عصاره گیاهی 10%وغلظت نیترات نقره0.003mM بهترین مقدار تعیین وبهینه سازی صورت گرفت.بررسی خاصیت آنتی اکسیدانتی عصاره های اتانولی, متانولی وآبی این گیاه با استفاده از روش روبش رادیکال( DPPH) بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و با غلظتهای مشابه ازاسید آسکوربیک وآلفا توکوفرول به عنوان کنترل مثبت مقایسه به عمل آمد.در این روش درصد فعالیت آنتی اکسیدانتی عصاره اتانولی در حجم 100 µl معادل درصد فعالیت آنتی اکسیدانتی آلفا توکوفرول در همین حجم بود که این مطلب گویای پتانسیل بالای این گیاه جهت تولید نانو ذرات به روش سبز میباشد.همچنین خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی بیشتر ازآبی وعصاره آبی بیشتر از متانولی بود.مقدار عددی EC50نیز با رسم گرافهای مربوط به هر عصاره محاسبه واز روی فرمول به دست آمده از هر نمودار محاسبه شد..

کلمات کلیدی

, کرفس کوهیٰ نانوذرات نقرهٰ آنتی اکسیدانتٰ گیاهان داروییٰ , Kelussia odoratissima
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030413,
author = {کابلی فرشچی, هلاله سادات and عزیزی ارانی, مجید and حسین عرفایی},
title = {ساخت نانو ذرات نقره با استفاده از گیاه Kelussia odoratissima واندازه گیری خاصیت آنتی اکسیدانتی عصاره های مختلف آن},
booktitle = {همایش سراسری گیاهان دارویی},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {کرفس کوهیٰ نانوذرات نقرهٰ آنتی اکسیدانتٰ گیاهان داروییٰ ; Kelussia odoratissima},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت نانو ذرات نقره با استفاده از گیاه Kelussia odoratissima واندازه گیری خاصیت آنتی اکسیدانتی عصاره های مختلف آن
%A کابلی فرشچی, هلاله سادات
%A عزیزی ارانی, مجید
%A حسین عرفایی
%J همایش سراسری گیاهان دارویی
%D 2012

[Download]