دهمین همایش ملی شیمی پیام نور , 2012-10-10

عنوان : ( بررسی تاثیر حلال بر خود مجموعه سازی پیریدین -2،6- دی کربوکسیلیک اسید بر مبنای نظریه تابعی چگالی )

نویسندگان: سید حسن کاظمی ریابی , حسین اشتیاق حسینی , مسعود میرزائی شهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نظری فرایند خودمجموعه سازی پیریدین -2،6- دی کربوکسیلیک اسید با کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) است. بر هم کنش ساختارهای پروتونه شده جزئی (Z) و پروتونه نشده (N) این ترکیب از طریق تشکیل پیوندهای هیدروژنی بیرون مولکولی با مولکول های مشابه، سبب تشکیل سیستم خودمجموعه ساز NN و ZZ می شود. در ابتدا با اعمال سطح محاسباتیB3LYP وتابع پایه ای6-31G(d) ساختارها در فاز گازی به لحاظ هندسه مولکولی بهینه سازی شده و سپس انرژی برهم کنش های مذکور محاسبه گردید. هم چنین بررسی اثر تغییر حلال بر فرایند خودمجموعه سازی با تکرار محاسبات برای حلال های متفاوت (کلروفرم،THF، متانول و آب) با استفاده از روش پیوسته (CPCM) انجام شد. نتایج نشان می دهد که انرژی ناشی از خودمجموعه سازی خودبخودی فرم های N وZ با حرکت از فاز گازی به محیط آبی (افزایش ثابت دی الکتریک حلال) کاهش می یابد. به عبارت دیگر این فرایند در فاز گازی آسان تر اتفاق می افتد. هرچند در همه حالت های بررسی شده، میزان پایداری ناشی از خودمجموعه سازی N بیشتر از Z است. توجیه این وضعیت با استفاده از تمرکز روی تغییرات پیوندهای هیدروژنی درون و بیرون مولکولی آنها بیان شده است.

کلمات کلیدی

, پیریدین-6, 2- دی کربوکسیلیک اسید, خودمجموعه سازی, پیوند هیدروژنی, تغییر حلال, نظریه تابعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030415,
author = {کاظمی ریابی, سید حسن and اشتیاق حسینی, حسین and میرزائی شهرابی, مسعود},
title = {بررسی تاثیر حلال بر خود مجموعه سازی پیریدین -2،6- دی کربوکسیلیک اسید بر مبنای نظریه تابعی چگالی},
booktitle = {دهمین همایش ملی شیمی پیام نور},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {پیریدین-6،2- دی کربوکسیلیک اسید، خودمجموعه سازی، پیوند هیدروژنی، تغییر حلال، نظریه تابعی چگالی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر حلال بر خود مجموعه سازی پیریدین -2،6- دی کربوکسیلیک اسید بر مبنای نظریه تابعی چگالی
%A کاظمی ریابی, سید حسن
%A اشتیاق حسینی, حسین
%A میرزائی شهرابی, مسعود
%J دهمین همایش ملی شیمی پیام نور
%D 2012

[Download]