زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (3), شماره (2), سال (2012-3) , صفحات (1-15)

عنوان : ( بررسی برخی نکات ساختواژی در مورد واژه بست های ضمیری در گویش کاخکی )

نویسندگان: شهلا شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گویش کاخکی از گویشهای جنوب خراسان رضوی است که در بخشی به همین نام (از بخش های دوگانه شهر گناباد ) تکلم می شود. تا انجا که بررسیها نشان می دهد این گویش به همراه دو گویش دیگر(خانیکی و فردوسی) تنها گویشهای شناخته شده زبان فارسی در استانهای خراسان رضوی و جنوبی محسوب می شوند که نظام حالت ارگتیو دارند. وجود حالت ارگتیو سبب شده که این گویش در نظام ساختواژی خود ویژگیهای جالبی را بروز بدهد. برخی از این ویژگیها در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارکرد و جایگاه ضمایر واژه بستی فاعلی و مفعولی در این گویش با فارسی معیار تفاوتهای قابل ملاحظه ای دارد و همچنین به لحاظ ترتیب قرارگرفتن تکواژهای تصریفی نسبت به پایه فعلی(اصل همبستگی بایبی 1985) این گویش ویژگیهای متفاوتی را نسبت به فارسی معیار نشان می دهد. همچنین از نکات جالب ساختواژی در این گویش اضافه شدن ضمایر واژه بستی فاعلی به ضمایر شخصی مستقل و واژه بستی با نقشهای متفاوت است. در این تحقیق معلوم شد که ضمایر واژه بستی در گویش کاخکی به حروف اضافه نمی چسبند و از این نظر با فارسی محاوره ای امروز متفاوتند.

کلمات کلیدی

, گویش کاخکی, واژه بست ضمیری فاعلی, واژه بست ضمیری مفعولی, حالت ارگتیو, ترتیب تکواژها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030424,
author = {شریفی, شهلا},
title = {بررسی برخی نکات ساختواژی در مورد واژه بست های ضمیری در گویش کاخکی},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2012},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۳۳},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {گویش کاخکی- واژه بست ضمیری فاعلی- واژه بست ضمیری مفعولی- حالت ارگتیو- ترتیب تکواژها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی نکات ساختواژی در مورد واژه بست های ضمیری در گویش کاخکی
%A شریفی, شهلا
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ ۲۰۰۸-۷۲۳۳
%D 2012

[Download]