نقد ادبی, دوره (3), شماره (9), سال (2010-4) , صفحات (49-72)

عنوان : ( کارکرد تمثیل از دیدگاه منتقدان رمانتیک )

نویسندگان: بی بی زهره هاشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تمثیل از اصطلاحاتی است که با وجود کاربرد گسترده و قدمتش در بلاغت غرب، به سبب برخی اشتراک ها و اختلاط هایی که با دیگر آرایه های بلاغی مانند استعاره، نماد، رمز، کنایه و... داشته، منتقدان ادبی و بلاغی ها را در ارایه تعریف دقیق و تعیین حدود و کارکرد هایش با سردرگمی رو به رو کرده است؛ از این رو در دوره های مختلف و براساس مکتب های فکری موجود، اهمیت و اعتبارش دچار افت و خیزهای فراوان شده است. نظریه پردازان مکتب رمانتیسم برای اولین بار ویژگی ها و کارکردهای تمثیل را در مقایسه با نماد بررسی کردند. آن ها سعی کردند با ارایه تعریف دقیق و مشخص کردن ویژگی های هریک، مرزهای این دو اصطلاح را روشن کنند. در واقع معنای مدرن تمثیل مدیون نظریات کسانی چون گوته، شلینگ، اگوست ویلهلم شلگل و کالریج است. این نظریه پردازان اولین تلاش های نظام مند را در تبیین و تعریف اصطلاح تمثیل به معنای امروزی انجام دادند. بنابراین هدف نگارنده در این جستار، ارایه گزارشی از کارکردها و ویژگی های تمثیل در مکتب رمانتیسم از رهگذر مرور نظریات منتقدان صاحب نظر در این حوزه مانند گوته، شلینگ، شلگل و کالریج است.

کلمات کلیدی

, بلاغت غرب, رمانتیسم, تمثیل, نماد, نظریه پردازان رمانتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030431,
author = {هاشمی, بی بی زهره},
title = {کارکرد تمثیل از دیدگاه منتقدان رمانتیک},
journal = {نقد ادبی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {9},
month = {April},
issn = {2008-0360},
pages = {49--72},
numpages = {23},
keywords = {بلاغت غرب، رمانتیسم، تمثیل، نماد، نظریه پردازان رمانتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارکرد تمثیل از دیدگاه منتقدان رمانتیک
%A هاشمی, بی بی زهره
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2010

[Download]