دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دوره (17), شماره (4), سال (2010-4) , صفحات (265-273)

عنوان : ( اثر جیره های مختلف غذایی مرغهای تخمگذار بر شاخصهای آتروژنز و ترومبوژنز زرده تخم مرغ )

نویسندگان: سیدجواد حسینی واشان , هادی سریر , نظر افضلی , محمد ملکانه , علی اله رسانی , پیمان اسماعیلی نسب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: زمینه و هدف: سطح اسیدهای چرب در رژیم غذایی انسان با تاثیر بر روی شاخص‏های آتروژنز و ترومبوژنز، نقش مهمی در عملکرد و سلامت قلب و عروق دارد. تخم‏مرغ با توجه به سطح بالای کلسترول، از رژیم‏های بالقوه خطرساز برای بیماران قلبی- عروقی است. مطالعه حاضر با هدف تغییر ترکیبات جیره های غذایی مرغ‏های تخم‏گذار در جهت کاهش خطر ایجاد بیماری‏های قلبی- عروقی در اثر مصرف تخم‏مرغ انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، 288 قطعه مرغ تخم‏گذار، به 12 گروه شامل گروه‏های دریافت‏کننده سطوح مختلف از دانه کتان، دانه گلرنگ، روغن پالم اولئین، روغن ماهی و گروه شاهد تقسیم شدند. پس از سه دوره 28 روزه، سطح کلسترول خون مرغ‏ها و نیز کلسترول و اسیدهای چرب تخم‏مرغ‏ها تعیین گردید . یافته ها: سطح کلسترول خون و اسیدهای چرب اشباع در زرده تخم‏مرغ تغییری نکرد (05/0 >p ). مقادیر اسیدهای چرب امگا-9 و امگا-6 به ترتیب در گروه‏های تغذیه شده با پالم اولئین و دانه گلرنگ افزایش یافت. مقادیر لینولنات و اسیدهای چرب امگا-3 با زنجیره بلند به ترتیب در گروه‏های دانه کتان و روغن ماهی افزایش یافت (05/0 >p) . شاخص‏های آتروژنز و ترومبوژنز، در سطوح بالاتر این مواد خوراکی نسبت به گروه شاهد کاهش معنی‏داری نشان داد. بالاترین مقدار شاخص ترومبوژنز در سطح بالای دانه گلرنگ بود. کمترین مقدار شاخص‏های ترومبوژنز و آتروژنز در گروه‏های دانه کتان و روغن ماهی مشاهده شد (05/0 >p) نتیجه گیری: می ‎ توان با تغییر ترکیبات اسیدهای چرب در جیره غذایی مرغ، از تخم‏مرغ به عنوان منبع پروتئینی خوب و سالم برای بیماران قلبی- عروقی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, تخم‏مرغ, بیماری‏های قلبی, عروقی, شاخص آتروژنز, شاخص ترومبوژنز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030437,
author = {حسینی واشان, سیدجواد and هادی سریر and نظر افضلی and محمد ملکانه and علی اله رسانی and پیمان اسماعیلی نسب},
title = {اثر جیره های مختلف غذایی مرغهای تخمگذار بر شاخصهای آتروژنز و ترومبوژنز زرده تخم مرغ},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی بیرجند},
year = {2010},
volume = {17},
number = {4},
month = {April},
issn = {1607-2197},
pages = {265--273},
numpages = {8},
keywords = {تخم‏مرغ، بیماری‏های قلبی، عروقی، شاخص آتروژنز، شاخص ترومبوژنز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر جیره های مختلف غذایی مرغهای تخمگذار بر شاخصهای آتروژنز و ترومبوژنز زرده تخم مرغ
%A حسینی واشان, سیدجواد
%A هادی سریر
%A نظر افضلی
%A محمد ملکانه
%A علی اله رسانی
%A پیمان اسماعیلی نسب
%J دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
%@ 1607-2197
%D 2010

[Download]