چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16

عنوان : ( استفاده از کاتولایتهای مختلف و تاثیر آن در عملکرد پیل سوختی میکروبی بایوکاتدی )

نویسندگان: مینو سلطانی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به افزایش روزافزون درخواست انرژی و همچنین محدود بودن منابع طبیعی، از پیل سووخیی میکروبوی به عنوان منبعی تجدیدپذیر در راسیای تولید انرژی نوا بورد ه موی شوود . در محفظوه ننودی ایون نوول پیول هوا، میکروارگانیسمها از طریق اکسیداسیون سابسیریت تولید الکیرون و پروتون میکنند در حالی که در کاتد ننها، پلاتین به عنوان کاتالیست جهت افزایش نرخ کاهش اکسیژن مورد اسیفاده قرار میگیرد. از مشوکلات مهوم در پیلهای سوخیی میکروبی میتوان به هزینه بالای کاتالیست و سمی شدن نن توسط محلول سابسویریت اشواره کرد. لذا کاتدهای بیولووژیکی موی تواننود جوایگزین مناسوبی بوه منظوور رفوع ایون مشوکلات باشوند چورا کوه میکروارگانیسمهای موجود در محلول کاتولایت نقش کاتالیست را ایفا موی کننود. در ایون مقالوه عملکورد پیول سوخیی میکروبی بایوکاتدی در سه حالت مخیلف مورد نزمایش قرار گرفت. در حالت اول از پسوا هووازی، در حالت دو از پسا هوازی با عملیات پیشفراورش و در حالت سو از بافر اسیفاده شد. ماکزیمم تووان تولیودی در حالت اول نسبت به دو حالت بعدی بیشیر و برابر با 22 میلیوات بر میرمربع بود. همچنین مقاوموت داخلوی در حالیی که از بافر اسیفاده شد در مقایسه با دو حالت دیگر به 394 اهم کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, پیل سوخیی میکروبی , کاتد بیولوژیکی, پسا کارخانه شیر, توان تولیدی, مقاومت داخلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030441,
author = {سلطانی, مینو and قشلاقی, رضا and اخوان مهدوی, محمود},
title = {استفاده از کاتولایتهای مختلف و تاثیر آن در عملکرد پیل سوختی میکروبی بایوکاتدی},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیل سوخیی میکروبی ، کاتد بیولوژیکی، پسا کارخانه شیر، توان تولیدی، مقاومت داخلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از کاتولایتهای مختلف و تاثیر آن در عملکرد پیل سوختی میکروبی بایوکاتدی
%A سلطانی, مینو
%A قشلاقی, رضا
%A اخوان مهدوی, محمود
%J چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2012

[Download]