اندیشه آماری, دوره (33), شماره (1), سال (2012-11) , صفحات (15-28)

عنوان : ( پیش بینی بیزی مشاهده آینده بر اساس نمونه سانسور شده دوطرفه در مدل نمایی )

نویسندگان: جعفر احمدی , منصور کرم زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری تحقیقات مربوط به آزمونهای طول عمر، با محدودیتهایی مانند زمان و تعداد واحد نمونه مواجه هستیم، که این عوامل باعث می شود پژوهشگر دسترسی به کل داده ها نداشته باشد. بنابراین پیش بینی مقادیر مشاهده نشده بر اساس اطلاعات واحدهایی از نمونه که در دسترس می باشند، ارزش مطالعه دارد. دراین مقاله با فرض اینکه مشاهدات اصلی از مدل نمایی پیروی می کنند و محدودیت اعمال شده بر داده ها سانسور دو طرفه است، پیش بینی مقادیر مشاهده نشده را از دیدگاه آمار بیز در دو حالت یک نمونه ای و دو نمونه ای مورد بررسی قرار داده ایم. در هر حالت پیش بینی فاصله ای با پوشش داده شده بدست می آید. در پایان با ارایه یک مثال عددی، نتایج بدست آمده تحلیل شده است.

کلمات کلیدی

, آماره های مرتب, پیش بینی بیزی, توزیع پیشین مزدوج, مدل نمایی, سانسور دوطرفه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030449,
author = {احمدی, جعفر and منصور کرم زاده},
title = {پیش بینی بیزی مشاهده آینده بر اساس نمونه سانسور شده دوطرفه در مدل نمایی},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2012},
volume = {33},
number = {1},
month = {November},
issn = {1026-8944},
pages = {15--28},
numpages = {13},
keywords = {آماره های مرتب، پیش بینی بیزی، توزیع پیشین مزدوج، مدل نمایی، سانسور دوطرفه،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی بیزی مشاهده آینده بر اساس نمونه سانسور شده دوطرفه در مدل نمایی
%A احمدی, جعفر
%A منصور کرم زاده
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2012

[Download]