سلول و بافت (Cell and Tissue Journal), دوره (3), شماره (1), سال (2012-10) , صفحات (55-63)

عنوان : ( مقایسه رفتار سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت و سلولهای بلاستمایی لاله گوش خرگوش کاشته شده در داربست بافت فاقد سلول لثه انسان )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , احمدرضا بهرامی , سعیده خواجه احمدی , زهرا یارجانلی , سمیه نادری , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , محمد علی زاده نمینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه تهیه ماتریکس سه بعدی از بافت لثه انسان و مقایسه القاء رفتارهای سلولهای بنیادی مزانشیمی و بلاستمایی در داربستهای تهیه شده بود. مواد و روش ها: بافتهای حاصل از جراحی های لثه در کلینیک دندانپزشکی با استفاده از دو شوینده سدیم دو دسیل سولفات و تریتون x-100 سلول زدایی شدند و پس از مراحل شستشو و استریلیزاسیون به عنوان داربستی جهت کشت با سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت مورد استفاده قرار گرفتند. این داربستها قبل و پس از 1، 2 و 4 هفته کشت سلول بر روی آنها با استفاده از میکروسکپ نوری و الکترونی بررسی شدند. همچنین داربست سه بعدی تهیه شده، در حلقه بلاستمایی حاصل از پانچ لاله گوش خرگوش قرار داده شد و نمونه ها پس از 1، 2 و 4 هفته بعد از کشت بر اساس تکنیک های هیستولوژی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج: مطالعه داربست ها با میکروسکپ الکترونی نگاره حفظ ماتریکس اپیتلیوم و رشته های کلاژن موجود در بافت را نشان داد. در هر دو نمونه ساختارهای مشابه اپیتلیوم ایجاد گردید. علاوه بر آن در سلولهای بلاستمایی مهاجرت یافته به داربست، القاء ترشح سلولی نیز مشاهده شد. نتیجه گیری: داربست حاصل از لثه انسان می تواند بستر مناسبی جهت بررسی رفتارهای سلولی باشد. البته آزمایشهای بیشتر جهت تعیین ماهیت سلولهای تمایز یافته می توانند به پیشرفت دانش ما در رابطه با برهم کنش های سلول ماتریکس کمک کنند.

کلمات کلیدی

, سلولهای بنیادی مزانشیمی, بافت بلاستما, لثه, ماتریکس سه بعدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030459,
author = {مهدوی شهری, ناصر and مقدم متین, مریم and فریدونی, مسعود and بهرامی, احمدرضا and سعیده خواجه احمدی and یارجانلی, زهرا and سمیه نادری and بهنام رسولی, مرتضی and مقیمی, علی and علی زاده نمینی, محمد},
title = {مقایسه رفتار سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت و سلولهای بلاستمایی لاله گوش خرگوش کاشته شده در داربست بافت فاقد سلول لثه انسان},
journal = {سلول و بافت (Cell and Tissue Journal)},
year = {2012},
volume = {3},
number = {1},
month = {October},
issn = {1027-7560},
pages = {55--63},
numpages = {8},
keywords = {سلولهای بنیادی مزانشیمی، بافت بلاستما، لثه، ماتریکس سه بعدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه رفتار سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت و سلولهای بلاستمایی لاله گوش خرگوش کاشته شده در داربست بافت فاقد سلول لثه انسان
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مقدم متین, مریم
%A فریدونی, مسعود
%A بهرامی, احمدرضا
%A سعیده خواجه احمدی
%A یارجانلی, زهرا
%A سمیه نادری
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مقیمی, علی
%A علی زاده نمینی, محمد
%J سلول و بافت (Cell and Tissue Journal)
%@ 1027-7560
%D 2012

[Download]