شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( تحلیل دینامیکی ساختارهای شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شمال بلوک لوت) )

نویسندگان: فرهاد زارعی , فرزین قائمی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر پایه مطالعات مقدماتی و تفضیلی زمین شناسی و زمین ساختی، ارتفاعات چاه یوسف در جنوب استان خراسان رضوی بررسی شد. عناصر زمین ساختی شامل گسل ها، شکستگی ها و چین خوردگی های این گستره شناسایی و سازوکار هر یک و ارتباط آن ها با رژیم زمین ساختی ایجاد کننده بررسی شد و نقشه شکستگی های منطقه بر اساس داده های حاصل از پردازش تصاویر ماهواره ای و برداشت های صحرایی به تصویر در آمد. در ، N90-120˚ مجموع گسل های منطقه در سه راستای اصلی جهت یابی شدند: 1) گسلش معکوس در راستای که N140-160˚ می باشد. 2) گسل های راستالغز راست گرد با راستای NNE-SSW راستای اعمال فشارش اعمال شده است. 3) گسل های نرمال با راستای NW-SE و کشش در راستای NE-SW تنش فشاری در راستای می باشد. بر مبنای داده های بدست آمده و با روش های نوین تحلیل NW-SE راستای اعمال کشش ، N10-30˚ با استفاده از R و نرخ اختلاف تنش های اصلی ( σ و 3 σ2 ،σ لغزش گسل، جهت گیری محورهای اصلی تنش ( 1 برنامه رایانه ای به روش برگشتی در گستره مورد مطالعه تحلیل شد. نتایج حاصل دو رژیم زمین ساختی متفاوت را در شکل گیری ساختارهای منطقه مشخص می کند: 1) رژیم زمین ساختی فشارشی؛ راستای اعمال که چین ها و گسل های معکوس را ایجاد کرده است. 2)رژیم زمین ساختی برشی؛ راستای NNE-SSW تنش که گسل های راستالغز، نرمال،رگه ها و ،NW-SE و تنش کششی در راستای NE-SW اعمال تنش فشاری درزهای کششی را به وجود آورده است. مطالعه ساختارهای شکننده در شمال بلوک لوت اشاره به مطابقت NNE-SSW منطقه با برخورد صفحات عربستان- اوراسیا دارد. بر این اساس جهت حداکثر تنش وارد بر منطقه است که ناشی از حرکت صفحه عربستان به سمت صفحه ایران می باشد.

کلمات کلیدی

, تحلیل دینامیکی, تنش, روش برگشتی, بلوک لوت, گسل چاه یوسف.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030461,
author = {زارعی, فرهاد and قائمی, فرزین and فرخ قائمی},
title = {تحلیل دینامیکی ساختارهای شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شمال بلوک لوت)},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تحلیل دینامیکی، تنش، روش برگشتی، بلوک لوت، گسل چاه یوسف.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل دینامیکی ساختارهای شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شمال بلوک لوت)
%A زارعی, فرهاد
%A قائمی, فرزین
%A فرخ قائمی
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]