همایش ملی جریان و آلودگی آب , 2012-05-23

عنوان : ( بررسی امکان کاربری مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب نیمه مکانیکال )

نویسندگان: فرشته رفعت متولی , شهناز دانش , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این کار تحقیقاتی امکان کاربری مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی کیفیت پساب خروجی در تصفیه خانه فاضلاب شکاره یک پرکندآباد مشهد که دارای سیستم تصفیه نیمه مکانیکال می باشد، مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, شبکه عصبی مصنوعی, تصفیه فاضلاب, لاگون هوادهی, کیفیت پساب تصفیه خانه ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030464,
author = {رفعت متولی, فرشته and دانش, شهناز and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {بررسی امکان کاربری مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب نیمه مکانیکال},
booktitle = {همایش ملی جریان و آلودگی آب},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه عصبی مصنوعی، تصفیه فاضلاب، لاگون هوادهی، کیفیت پساب تصفیه خانه ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان کاربری مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب نیمه مکانیکال
%A رفعت متولی, فرشته
%A دانش, شهناز
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J همایش ملی جریان و آلودگی آب
%D 2012

[Download]