پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (270-276)

عنوان : ( ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Duriu) مزارع گندم استان خوزستان )

نویسندگان: مهدی راستگو , محمدحسن راشدمحصل , حمیدرضا کاووسی , امین میرشمسی کاخکی , اسکند زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تایید مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در تود ههای یولاف وحشی زمستانه مزارع گندم استان خوزستان آزمایشی مولکولی در سال 1385 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی انجام شد. ابتدا 44 توده یولاف وحشی جمع آوری شده از شهرهای اهواز، اندیمشک، شوش، شوشتر، رامهرمز، سوسنگرد و دزفول به همراه یک تودة حساس، مورد آزمایش های غربال قرار گرفتند که از dCAPS میان آن ها 37 توده مشکوک به مقاومت شناخته شدند و جهت آزمایش های مولکولی تعیین مکانیزم مقاومت مورد استفاده قرار گرفتند . روش هضم آنزیمی و الکتروفورز بر روی ژل انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که جهش در ناحیه 1781 آنزیم استیل کوآنزیم آ در 10 ،PCR طی سه مرحله توده یولاف وحشی از شهرهای اندیمشک ( 5)، شوش ( 1)، شوشتر ( 2) و سوسنگرد ( 2) سبب مقاومت به علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل، دیکلوفوپ متیل و فنوکساپروپ پی اتیل شده است. در سایر توده های مقاوم، احتمال وجود سایر مکانیزم های مقاومت از جمله متابولیسم وجود دارد . همچنین مشخص شد که این روش جهت شناسایی مقاومت به علف کش ها و نیز تعیین مکانیزم مقاومت به علف کش ها در یولاف وحشی زمستانه روش خوبی است.

کلمات کلیدی

, بازدارنده های استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز, مقاومت مبتنی بر متابولیسم, مقاومت مبتنی بر محل هدف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030474,
author = {راستگو, مهدی and راشدمحصل, محمدحسن and حمیدرضا کاووسی and میرشمسی کاخکی, امین and اسکند زند},
title = {ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Duriu) مزارع گندم استان خوزستان},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {10},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-1472},
pages = {270--276},
numpages = {6},
keywords = {بازدارنده های استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز، مقاومت مبتنی بر متابولیسم، مقاومت مبتنی بر محل هدف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Duriu) مزارع گندم استان خوزستان
%A راستگو, مهدی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A حمیدرضا کاووسی
%A میرشمسی کاخکی, امین
%A اسکند زند
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2012

[Download]