پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (7), شماره (2), سال (2012-10) , صفحات (60-72)

عنوان : ( بررسی میزان آموزش مهارت های اشتغال زای مورد نیاز بازار کار در برنامه های درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری، مهندسی عمران و صنایع غذایی )

نویسندگان: حسین مومنی مهموئی , مرتضی کرمی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش «بررسی میزان آموزش مهارت های اشتغال زای مورد نیاز بازار کار در برنامه های درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری،صنایع غذایی و مهندسی عمران »بود . روش پژوهش زمینه یابی بود . جامعه آماری این پژوهش اعضای هیات علمی،مدرسین و دانشجویان ترم آخر کارشناسی رشته های حسابداری،صنایع غذایی و مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه بودند . کل جامعه آماری مورد پژوهش قرار گرفتند . دانشجویان حسابداری63،مهندسی عمران78،صنایع غذایی37 نفر است . اساتید حسابداری12، مهندسی عمران35 و صنایع غذایی 8 نفر است.کل دانشجویان سه گروه 178 نفر و کل اساتید سه گروه 55 نفر است.برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. از آمار توصیفی برای توصیف داده ها و از آزمونt تک نمونه ای برای تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان می دهد دانشجویان(به جز فناوری اطلاعات،مدیریت خود و یادگیری) و اساتید رشته حسابداری معتقدند مهارتهای اشتغالزا در برنامه درسی این رشته آموزش داده نمی شود.دانشجویان رشته مهندسی عمران معتقدند مهارتهای اشتغالزا(به جز برنامه ریزی و مدیریت خود)آموزش داده می شوند،اساتید رشته مهندسی عمران نیز معتقدند مهارتهای اشتغالزا(به جز حل مساله،برنامه ریزی، مدیریت خود و یادگیری) آموزش داده می شوند.دانشجویان رشته صنایع غذایی معتقدند مهارتهای اشتغالزا(به جز برنامه ریزی،ارتباط،فناوری اطلاعات و یادگیری) آموزش داده می شوند، اساتید رشته صنایع غذایی نیز معتقدند از مهارتهای اشتغالزا فقط کارتیمی آموزش داده می شود.

کلمات کلیدی

, مهارتهای اشتغالزا, بازار کار, حسابداری, مهندسی عمران, صنایع غذایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030477,
author = {حسین مومنی مهموئی and کرمی, مرتضی and مشهدی, علی},
title = {بررسی میزان آموزش مهارت های اشتغال زای مورد نیاز بازار کار در برنامه های درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری، مهندسی عمران و صنایع غذایی},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2012},
volume = {7},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-1197},
pages = {60--72},
numpages = {12},
keywords = {مهارتهای اشتغالزا،بازار کار،حسابداری،مهندسی عمران،صنایع غذایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان آموزش مهارت های اشتغال زای مورد نیاز بازار کار در برنامه های درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری، مهندسی عمران و صنایع غذایی
%A حسین مومنی مهموئی
%A کرمی, مرتضی
%A مشهدی, علی
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2012

[Download]