پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (216-223)

عنوان : ( اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار )

نویسندگان: علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق جذب احتمالی گوسیپول آزاد موجود در کنجاله پنبهدانه توسط بنتونیت سدیم و تهیه جیره اقتصادی برای مرغهای تخمگذار مسن 3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه سطح صفر، 1 و 2 درصد بنتونیت سدیم و سه سطح صفر ، 10 و × بود. این پژوهش به صورت ترتیب فاکتوریل 3 از سن 51 تا 63 هفتگی W- 20 درصد کنجاله پنبهدانه در جیره انجام شد. این آزمایش با 9 تیمار و 4 تکرار 8 قطعهای مرغ تخمگذار هایلاین واریته 36 اجرا شد. استفاده از میزان 20 درصد کنجاله پنبهدانه در جیره باعث کاهش قابلیت هضم ماده آلی، افزایش مصرف خوراک، کاهش تولیدتخم مرغ و سود آن گردید اما میزان 10 درصد کنجاله پنبهدانه اثر منفی بر عملکرد مرغ نداشت و باعث کاهش هزینه تولید نیز شد. هر چند بنتونیت سدیم قابلیت هضم ماده خشک و آلی را کاهش داد اما اثر منفی معنیداری بر مصرف خوراک، تولید و بهره اقتصادی مرغ نداشت. کنجاله پنبه دانه سبب کاهش رطوبت فضولات شد ولی بنتونیت سدیم اثر معنیداری بر آن نداشت. در ضمن هیچ کدام اثری بر کیفیت پوسته نداشتند. بطور کلی، جیره با میزان 1 درصد بنتونیت سدیم و 10 درصد کنجاله پنبهدانه از نظر عملکرد و اقتصادی بهتر از سایر جیرهها بود.

کلمات کلیدی

, مرغ هایلاین, کنجاله پنبهدانه, بنتونیت سدیم, رطوبت فضولات, بهره اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030486,
author = {گیلانی, علی and کرمانشاهی, حسن and گلیان, ابوالقاسم and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {216--223},
numpages = {7},
keywords = {مرغ هایلاین، کنجاله پنبهدانه، بنتونیت سدیم، رطوبت فضولات، بهره اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار
%A گیلانی, علی
%A کرمانشاهی, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2012

[Download]