علوم محیطی, دوره (9), شماره (3), سال (2012-6) , صفحات (111-118)

عنوان : ( تاثیر نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی )

نویسندگان: عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , محمد هادی میرزاپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی اثر مقادیر مختلف پودر نانواکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان در خاک شور-سدیمی، آزمایشی در استان قم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل دو سطح کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی (صفر و 15 تن در هکتار) و دو سطح پودر نانو اکسید آهن (صفر و 20 میلی گرم در کیلوگرم خاک) بود که در کرت هایی به مساحت 4 متر مربع اعمال و گیاه آفتاب گردان کشت شد. نتایج نشان داد که تیمارهای نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه به ترتیب معادل 4 و 22 درصد نسبت به شاهد شد. بیشترین افزایش عملکرد ماده خشک با کاربرد توام 15 تن در هکتار کمپوست گرانوله گوگردی و 20 میلی گرم در کیلوگرم خاک مشاهده شد. کاربرد نانو اکسید آهن سبب افزایش ارتفاع معنی دار ارتفاع گیاه، قطر و وزن هزار دانه گیاه آفتاب گردان شد. این روند افزایش در اثر کاربرد کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی روی ارتفاع گیاه، قطر و وزن هزار دانه به ترتیب معادل 8، 18 و 15 درصد نسبت به شاهد شد.

کلمات کلیدی

, خاک شور-سدیمی, کمپوست شهری گرانوله گوگردی, نانو اکسید آهن, آفتاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030489,
author = {قدسی, عباس and آستارائی, علیرضا and امامی, حجت and محمد هادی میرزاپور},
title = {تاثیر نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی},
journal = {علوم محیطی},
year = {2012},
volume = {9},
number = {3},
month = {June},
issn = {1735-1324},
pages = {111--118},
numpages = {7},
keywords = {خاک شور-سدیمی، کمپوست شهری گرانوله گوگردی، نانو اکسید آهن، آفتاب گردان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی
%A قدسی, عباس
%A آستارائی, علیرضا
%A امامی, حجت
%A محمد هادی میرزاپور
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2012

[Download]