پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (327-334)

عنوان : ( ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , زینت برومند رضازاده , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت، آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت از چهار نوع کشت مخلوط تأخیری گندم و ذرت به صورت سه ردیف گندم + یک ردیف ذرت (1:3)، سه ردیف گندم + دو ردیف ذرت (2:3)، چهار ردیف گندم + دو ردیف ذرت (2:4) و شش ردیف گندم + دو ردیف ذرت (2:6) و کشت خالص گندم و ذرت بود. نتایج نشان داد که کشت مخلوط تأخیری تأثیر معنی داری (05/0≥p) بر میزان نیتروژن جذب شده، جذب نسبی و کارایی جذب و مصرف نیتروژن گندم و ذرت داشت. بیشترین و کمترین کارایی جذب نیتروژن برای گندم و ذرت به ترتیب در کشت مخلوط سه ردیف گندم+دو ردیف ذرت (70/33 و 50/36 کیلوگرم نیتروژن اندام گیاهی به ازای کیلوگرم نیتروژن خاک) و کشت خالص (73/14 و 37/19 کیلوگرم نیتروژن اندام گیاهی به ازای کیلوگرم نیتروژن خاک) مشاهده شد. دامنه جذب نسبی نیتروژن در نسبت های مختلف کشت مخلوط تأخیری برای گندم بین 47/1-08/1 و برای ذرت بین 54/0-41/0 بود. بیشترین کارایی مصرف نیتروژن بر اساس عملکرد دانه برای گندم و ذرت به ترتیب 62/88 و 33/147 کیلوگرم نیتروژن دانه به ازای کیلوگرم نیتروژن اندام گیاه بود. بطور کلی، نتایج نشان داد که کشت مخلوط تأخیری گندم با ذرت موجب افزایش کارایی جذب و مصرف نیتروژن شد.

کلمات کلیدی

, بهره وری جذب, جذب نسبی نیتروژن, نسبت برابری زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030493,
author = {کوچکی, علیرضا and برومند رضازاده, زینت and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور},
title = {ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {327--334},
numpages = {7},
keywords = {بهره وری جذب، جذب نسبی نیتروژن، نسبت برابری زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت
%A کوچکی, علیرضا
%A برومند رضازاده, زینت
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2012

[Download]