کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17

عنوان : ( بررسی اثر تاریخ کاشت به عنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , مریم جهانی کندری , سوسن نادی بهلولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیره سبز یکی از مهمترین گیاهان دارویی می باشد که دارای خواصی همچون مدر، اشتهاآور، مسکن، ضدنفخ و تقویت کننده معده می باشد. بدین ترتیب، آزمایشی با هدف ارزیابی تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز تحت تأثیر تاریخ های مختلف کاشت (شامل 20 آذر، 30 دی و 10 اسفند) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شیروان در سال زراعی 85-1384 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز در مرحله شاخه دهی زیره سبز انجام شد. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر تراکم و زیست توده علف های، عملکرد بیولوژیکی و دانه و شاخص برداشت زیره سبز هرز معنی دار (01/0p≤) بود. با تأخیر در کاشت از 20 آذر به 10 اسفند ماه، تراکم و زیست توده علف های هرز به ترتیب 42 و 27 درصد افزایش و عملکرد دانه 63 درصد کاهش یافت. بدین ترتیب چنین به نظر می رسد که با توجه به قدرت رقابتی پایین زیره سبز در مقابله با علف های هرز و شاخص سطح سبز پایین آن بویژه در مراحل ابتدایی رشد، کاشت زودهنگام را می توان به عنوان راهکاری ارگانیک برای کنترل علف های هرز مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, رقابت, کشاورزی ارگانیک, کنترل علف هرز, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030511,
author = {اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا and خرم دل, سرور and جهانی کندری, مریم and نادی بهلولی, سوسن},
title = {بررسی اثر تاریخ کاشت به عنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز},
booktitle = {کنگره ملی کشاورزی ارگانیک},
year = {2012},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {رقابت، کشاورزی ارگانیک، کنترل علف هرز، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تاریخ کاشت به عنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%A خرم دل, سرور
%A جهانی کندری, مریم
%A نادی بهلولی, سوسن
%J کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
%D 2012

[Download]