پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (209-215)

عنوان : ( تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: سیدعلی میرقلنج , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی همبستگی بین‌عملکرد جوجه های تغذیه شده با دانه سویای اکسترود شده در سه دمای 145، 155 و 165 درجه سانتیگراد و شاخص های کیفیت آزمایشگاهی ، در ابتدا تعداد 144 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه به 12 گروه شامل 3 تیمار در 4 تکرار 12 قطعه ای، تقسیم شدند و از روز صفر تا 21 روزگی به میزان 15 درصد جایگزین بخشی از جیره های آغازین و رشد جوجه ها گردید. عملکرد رشد جوجه ها از صفر تا 21 روزگی، تحت تاثیر دمای اکستروژن دانه های سویا قرار نگرفت. برای تعیین شاخص های کیفی نیز، میزان شاخص اوره برای نمونه های اکسترود شده در دماهای 145، 155 و 165 درجه سانتیگراد، به ترتیب 11/0، 09/0 و 05/0 بدست آمد و ضریب همبستگی این شاخص با افزایش وزن جوجه ها 88 و با ضریب تبدیل غذایی 85 درصد بود. شاخص حلالیت پروتئین در هیدروکسید پتاسیم نمونه ها به ترتیب2/80، 1/78 و 4/72 درصد بدست آمد که ضریب همبستگی آن با افزایش وزن جوجه ها 81 و با ضریب تبدیل غذایی 88 درصد بود. شاخص تفرق پروتئین نمونه ها نیز به ترتیب5/21، 8/20 و 5/16درصد بدست آمد که ضریب همبستگی این شاخص نیزبا افزایش وزن جوجه ها 92 و با ضریب تبدیل غذایی 89 درصد بود. شاخص های کیفی برای دانه های سویای اکسترود شده درمحدوده بین 145 و 165 درجه سانتیگراد، در دامنه مطلوبی بود و شاخص تفرق پروتئین ، نسبت به شاخص های دیگر، ضریب همبستگی بالاتری با عملکرد رشد جوجه ها نشان داد.

کلمات کلیدی

, دانه سویای پرچرب, دمای اکستروژن, شاخص های آزمایشگاهی, جوجه های گوشتی, عملکرد رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030535,
author = {میرقلنج, سیدعلی and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن},
title = {تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {209--215},
numpages = {6},
keywords = {دانه سویای پرچرب، دمای اکستروژن، شاخص های آزمایشگاهی، جوجه های گوشتی، عملکرد رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی
%A میرقلنج, سیدعلی
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2012

[Download]