پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (265-273)

عنوان : ( بررسی مقاومت ریزکپسول های روغن ماهی در شرایط شکمبه و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی )

نویسندگان: رشید صفری , رضا ولی زاده , رسول کدخدائی , بی بی نرجس علم الهدی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ه منظور بررسی مقاومت انواع ریزکپسول های روغن ماهی در شکمبه و میزان خروج روغن از این ریزکپسول ها و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت شکمبه و شیردان بر pH هضم در شرایط شکمبه در مقایسه با تیمارهای حاوی روغن ماهی محافظت نشده سه آزمایش انجام شد. در آزمایش اول تأثیر میزان باز شدن دیوارة ریزکپسول ها و خروج روغن در محیط آبی، در آزمایش دوم میزان تولید گاز و تأثیر روغن ماهی ریزکپسوله شده بر کینتیک مطالعه (Batch culture) تخمیری شکمبه و در آزمایش سوم تأثیر روغن ماهی ریزکپسوله شده بر تجزیه پذیری مواد در شکمبه با روش آزمایشگاهی شد. تیمارهای آزمایشی برای آزمایش اول شامل: 1) ریزکپسول ساده، 2) ریزکپسول اسید تانیکی و 3) ریزکپسول کلسیمی با زمان انکوباسیون 24 ساعت 60 علوفه به کنسانتره) و هشت تیمار برای هر : بود. در آزمایش تولید گاز دو نوع جیره پایه شامل جیره علوفه ای (یونجه خشک) و جیره کامل (نسبت 40 جیره شامل: 1) کنترل (فاقد افزودنی)، 2) روغن ماهی ( 4 درصد ماده خشک جیره پایه)، 3) پودر آب پنیر و روغن ماهی (به ترتیب 12 و 4 درصد ماده 1 درصد ماده خشک جیره پایه)، 5) پودر آب پنیر، روغن ماهی و اسید تانیک (به / خشک جیره پایه)، 4) پودر آب پنیر و اسید تانیک (به ترتیب 12 و 2 ( 17 درصد جیره پایه ) و 8 / 1 درصد ماده خشک جیره پایه)، 6) ریزکپسول ساده ( 16 درصد جیره پایه)، 7) ریزکپسول اسید تانیکی ( 2 / 4 و 2 ، ترتیب 12 17 درصد جیره پایه) با 72 ساعت زمان انکوباسیون استفاده شد. در آزمایش سوم از یونجه خشک به عنوان جیره پایه با شش / ریزکپسول کلسیمی ( 2 تیمار شامل: 1) کنترل (فاقد افزودنی)، 2) روغن ماهی، 3) پودر آب پنیر و روغن ماهی، 4) ریزکپسول ساده، 5) ریزکپسول اسید تانیکی، 6) ریزکپسول کلسیمی (نسبت تیمارها یکسان با آزمایش تولید گاز در نظر گرفته شد) در 24 ساعت زمان انکوباسیون استفاده شد. در آزمایش اول میزان خروج روغن 59 و 67 ، شیردان به ترتیب 74 pH 7 و 12 درصد و در ، شکمبه به ترتیب 74 pH ماهی از ریزکپسول های ساده، اسید تانیکی و کلسیمی تحت شرایط کمتر از دو تیمار (P<0/ شکمبه به صورت معنی داری ( 05 pH درصد از کل روغن ماهی کپسوله شده بود که برای ریزکپسول اسید تانیکی در شرایط pH کمتر از ریزکپسول ساده بود. شرایط یکسانی برای تیمارهای مورد آزمایش در (P<0/ دیگر و در تیمار ریزکپسول کلسیمی به صورت معنی داری ( 05 شیردان مشاهده شد. در آزمایش تولید گاز تیمارهای حاوی ریزکپسول اسید تانیکی بهترین عملکرد تولید گاز را در مقایسه با بقیه تیمارها نسبت به تیمار کنترل داشت و در جیره بر پایه علوفه اختلاف معنی داری بین این تیمار با تیمار کنترل مشاهده نشد. در آزمایش سوم درصد آزادسازی روغن ماهی از 26 در شرایط شبیه سازی شده شکمبه بود. تجزیه پذیری ماده خشک در / 13 و 2 /52 ،78/ ریزکپسول های ساده، اسید تانیکی و کلسیمی به ترتیب 72 از طرفی تیمارهای حاوی ریزکپسول های کلسیمی و اسید ،(p>0/ تیمار حاوی ریزکپسول اسید تانیک با تیمار کنترل اختلاف معنی داری نداشت ( 05 با توجه به نتایج به دست .(p<0/ تانیکی در مقایسه با تیمارهای حاوی روغن ماهی محافظت نشده به طور معنی داری دارای عملکرد بهتری بود ( 05 آمده، تیمارهای حاوی مکمل روغن ماهی کپسوله شده نسبت به تیمارهای حاوی روغن ماهی محافظت نشده، عملکرد بهتری نشان داد . از این رو ، می توان انتظار داشت که با استفاده از ریزکپسول های دارای دیوارة مقاوم به باز شدن در شرایط شکمبه بتوان تأثیر ات ضدمیکروبی اسید های چرب غیراشباع را در شکمبه کاهش داد و از آن به عنوان یک روش تغذیه ای برای دستکاری یا تغییر ترکیب اسیدهای چرب تولیدات دامی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, تجزیه پذیری, روش تولید گاز, روغن ماهی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030540,
author = {صفری, رشید and ولی زاده, رضا and رسول کدخدائی and بی بی نرجس علم الهدی and طهماسبی, عبدالمنصور and ناصریان, عباسعلی},
title = {بررسی مقاومت ریزکپسول های روغن ماهی در شرایط شکمبه و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {265--273},
numpages = {8},
keywords = {تجزیه پذیری، روش تولید گاز، روغن ماهی، ریزکپسول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقاومت ریزکپسول های روغن ماهی در شرایط شکمبه و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی
%A صفری, رشید
%A ولی زاده, رضا
%A رسول کدخدائی
%A بی بی نرجس علم الهدی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ناصریان, عباسعلی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2012

[Download]