پژوهش های علوم گیاهی, دوره (7), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (1-7)

عنوان : ( تاثیر اندازه بذر و قارچ کش کربوکسیل تیرام بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری )

نویسندگان: معصومه صالحی , محمد خواجه حسینی صالح اباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L. ) رقم کاسکوژن با سه اندازه بذر ( ریز، توسط تیمار نشده، متوسط تیمار شده با قارچ کش کربوکسیل تیرام و درشت) به روش روی کاغذ صافی در دامنه شوری 2/32، 9/58، 9/98، 1/161 و 1/421 میلی مولار NaCl مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی میزان بازیافت بعد از 8 روز، بذور جوانه نزده به آب مقطر منتقل شدند. به منظور آزمون رشد گیاهچه، بذور جوانه زده شده در آب مقطر، به محلول های شور منتقل شده و روزانه طول گیاهچه ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد جوانه زنی نهایی و میانگین زمان جوانه زنی تا شوری 1/421 میلی مولار تحت تاثیر تنش شوری قرار نگرفت. بذور درشت وزن خشک و طول گیاهچه بیشتری داشتند اما این برتری در سطوح بالای شوری کاهش یافت. سرعت رشد گیاهچه بذور متوسط بیشتر از سایر بذور بود. در مرحله جوانه زنی نسبت به مرحله رشد گیاهچه مقاومت بذور گندم به تنش شوری بیشتر بود. بذور درشت دوره بازیافت جوانه زنی بیشتری داشتند. همچنین تیمار بذور با قارچ کش نیز موجب کاهش درصد جوانه زنی در شوری بالا و کاهش رشد گیاهچه تحت شرایط بدون تنش گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که تحت شرایط بدون تنش و یا تنش متوسط بذور درشت گیاهچه های قوی تر تولید می کنند اما در سطوح بالای تنش شوری اختلاف معنی داری بین رشد گیاهچه و درصد بازیافت بذور درشت و متوسط وجود نداشت و همچنین جوانه زنی بذور متوسط در شوری های بالا بیشتر از بذور درشت بود.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, دانه رست, شوری, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030545,
author = {معصومه صالحی and خواجه حسینی صالح اباد, محمد},
title = {تاثیر اندازه بذر و قارچ کش کربوکسیل تیرام بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری},
journal = {پژوهش های علوم گیاهی},
year = {2012},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-0298},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {جوانه زنی، دانه رست، شوری، گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر اندازه بذر و قارچ کش کربوکسیل تیرام بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری
%A معصومه صالحی
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%J پژوهش های علوم گیاهی
%@ 2008-0298
%D 2012

[Download]